Uutiset

Hoitotyön mobiilikirjaaminen säästää aikaa ja yhtenäistää hoitotyötä

Tiedote (päivitetty 1.9.2021)

Kymsotessa on käynnissä Hoitotyön mobiilikirjaamisen kehittämishanke. Mobiilikirjaamisen käyttöönoton tarkoituksena on kirjaamismallien ja toimintatapojen yhtenäistäminen sekä teknologiaratkaisun hyödyntäminen hoitotyössä. Tässä käytetään apuna Medanetsin tuottamaa sovellusta, jota käytetään älypuhelimen tai vastaavan laitteen avulla.

Tammikuussa sovellus otettiin käyttöön perusterveydenhuollon puolella 10 yksikössä. Sovellus ja toimintamalli ovat olleet jo aiemmin käytössä keskussairaalan vuodeosastoilla sekä Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastoilla. Hankkeen tavoitteina on toimintamallien yhtenäistäminen ja sovelluksen 100% käyttöaste mittaritietojen kirjaamisessa. Mobiilikirjaamisen laajentaminen 22 yksikköön toteutui uusien yksiköiden käyttöönoton yhteydessä jo tammikuussa.

Medanets-sovelluksen avulla kirjataan havaintoarvoja sekä fysiologisia mittauksia kuten verenpaine, syke, lämpö, hapettuminen, virtsamäärät ja annetut nesteet. Sen avulla voidaan tehdä myös riskinarviomittareita, joista Kymsotessa on käytössä painehaavariskin arviointi, sairaalapotilaiden vajaaravitsemusriskin arviointi, kaatumisvaaran arviointilomake sekä mittari, jolla mitataan alkoholin käyttöä.

Kuva_Medanets mobiilisovellus
Medanets-sovellus nopeuttaa tietojen kirjaamista. Kuva: Medanets.

Älypuhelimen sovellusta käytetään potilaan sairauden tai vamman tarkkailuun ja hoitoon liittyvien hoitotietojen kirjaamiseen sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.  Sovelluksen käyttäminen mahdollistaa hoitotietojen selaamisen ja kirjaamisen heti potilaan vierellä, sekä tiedon siirtymisen ajantasaisesti potilastietojärjestelmään, jossa ne ovat tarkasteltavissa heti.

Hoitajien työaikaa säästyy ja tiedot pysyvät tallessa

Myös potilaan vointia kuvaavan aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmän (EWS) käyttö on mahdollista sovelluksella. Samoin kuin riskimittareiden kohdalla, myös EWS antaa hoitajalle pisteytyksen mukaiset asiantuntijan määrittämät toimintaohjeet. Yhtenäisillä kirjaamis- ja toimintaohjeilla pyritään yhtenäistämään käytäntöjä ja parantamaan hoidon laatua.

– Sovelluksen tuomia hyötyjä ovat olleet ajansäästö tuplakirjaamisen vähenemisen kautta, eli havainto tai muu tieto kirjataan kerralla oikeaan paikkaan. Enää ei tarvitse kirjata mittaustulosta paperille ja sen jälkeen tietojärjestelmään, kertoo projektityöntekijä, sairaanhoitaja Marika Kurko Kymsotesta.

Kun tietoja kirjataan sovelluksen kautta, ovat aiemmat arvot myös näkyvissä ja niitä voidaan verrata tehtyihin mittaustuloksiin jo potilaan vierellä.

Ennen tietojen kirjaamista potilaan tiedot skannataan potilasrannekkeesta, joka vähentää virhekirjausten riskiä ja lisää potilasturvallisuutta sekä varmistaa mittaus- tai mittaritietojen kirjautumisen oikean potilaan tietoihin.

Sovelluksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa, koska sovellus tuottaa raportteja, joita hankkeen aikana välitetään mobiilikirjaamisen tiimistä esimiehille kuukausittain. 

Hankkeen aikana on kartoitettu nykytilaa, suunniteltu toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi sekä tehty yhteistyötä sovelluksen toimittajan ja Kymsoten eri tahojen kanssa. Sovellusta on esitelty esimiehille ja ylihoitajille. Toukokuussa Kymsotessa järjestettiin sovelluksen käyttöön liittyvä teemaviikko. Viikon aikana mobiilikirjaamisen tiimi kiersi sovellusta käyttävissä yksiköissä kertomassa sovelluksesta sekä opastamassa, ohjaamassa ja vastaamassa kysymyksiin.

Kesän ja syksyn aikana tiimi on kiertänyt yksiköissä pitämässä osastotunteja. Loppuvuodelle on suunnitteilla vielä uuden toiminnallisuuden, lääkitysosion, pilotoinnin toteuttaminen.