Uutiset

Kymsoten sosiaalihuoltoon voi tehdä nyt sähköisen yhteydenoton ja ilmoituksen

Tiedote

Kymsoten asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat ottaa nyt yhteyttä Kymsoten sosiaalipalveluihin myös sähköisesti verkossa. Yhteydenoton voi verkossa tehdä kuka tahansa. Tällä pyritään sujuvoittamaan ja nopeuttamaan asiakastiedon kulkua ja palvelujen saatavuutta.

Kymsoten internetsivulle on lisätty yhteydenottolinkit sosiaalipalveluihin liittyen henkilön omaan, läheisen tai asiakkaan avun tarpeeseen. Samat linkit ovat käytössä ammattilaisille ja kansalaisille, koskien kaikkia avun tarpeessa olevia henkilöitä iästä riippumatta. Yhteydenottajalla ei tarvitse olla käytössään verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.  

Yksityishenkilö voi ottaa yhteyttä silloin, kun hän tarvitsee itselleen tai läheiselleen sosiaalihuollon apua. Jos henkilöllä on jo olemassa oleva asiakkuus johonkin sosiaalipalveluun, on hyvä ensisijaisesti olla yhteydessä kyseiseen yksikköön tai työntekijään.   

Eri viranomaisilla on velvollisuus olla yhteydessä sosiaalihuollon ammattilaisiin kohdatessaan työssään avun tarpeessa olevan henkilön. Nämä velvoittavat lait ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja lastensuojelulaki.

Kun käytetään Kymsoten nettisivuilla olevia Omapalvelu-linkkejä yhteydenoton ja ilmoituksen tekemiseen, saadaan tieto välittymään suoraan sosiaalipalvelujen ammattilaisille asiakastietojärjestelmään. Asian vireilletulon jälkeen he aloittavat avun tarpeessa olevan henkilön tilanteen arvioinnin. 

Yhteydenotto ja ilmoitus sosiaalihuoltoon löytyy Kymsoten verkkosivuilta Asioi Kymsotessa -kohdasta.  

Mikä on ilmoituksen ja yhteydenoton ero?

Valtakunnallisesti puhutaan usein huoli-ilmoituksista tarkoittaen tilannetta, jossa joku ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon ollessaan huolissaan toisesta henkilöstä tai tämän elämäntilanteesta. Esimerkkinä mainittakoon huoli ja ongelmat ikäihmisen kotona pärjäämisessä. 

Ammattilaisten näkökulmasta on tärkeää erottaa, onko kyseessä tilanne, jossa viranomaisiin ollaan yhteydessä avun tarpeessa olevan henkilön suostumuksella vai ilman suostumusta. Tämä liittyy sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaamiseen. THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa määräykset asiakasasiakirjojen rakenteista ja niihin merkittävistä tiedoista. Jos asiakkaan suostumusta ei ole, kyseessä on ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Muussa tapauksessa kyse on yhteydenotosta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.  

Kun ilmoittajana on yksityishenkilö, hänellä on oikeus perustellusta syystä pyytää tietojensa salassapitoa. Asian selvittämisen kannalta olisi kuitenkin hyvä, että ilmoittajan tiedot tulisivat sosiaalipalveluun tiedoksi mahdollisten tarkentavien lisätietojen saamiseksi.

Yleistä ohjausta ja neuvontaa puhelimitse ja Chatbotista

Ilmoitus ja yhteydenotto koskevat henkilön tai perheen tilannetta. Yleistä ohjausta ja neuvontaa kansalaiset ja yhteistyötahot saavat ottamalla yhteyttä sosiaalipalveluiden asiakasohjaukseen puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät Kymsoten internetsivuilta. 

Internetsivujen etusivulla on myös Chatbot-virtuaalisassistentti, jonka avulla voit etsiä tietoa sekä sosiaali- että terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.