Uutiset

Mistä kaikesta aluevaltuusto päättää?

Lähestyvissä aluevaaleissa valitaan Kymenlaakson hyvinvointialueelle 59 aluevaltuutettua. Ehdokashakemukset jätettiin 14.12. ja aluevaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun ja ehdokasnumerot 23.12. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022 ja aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi ja oppilashuolto siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien järjestämisvastuulta hyvinvointialueille. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueelle siirtyvistä palveluista, jotka koskettavat meidän jokaisen arkea ja elämää.

Palvelut siirtyvät yhden toimijan alle

Tällä hetkellä Kymsote vastaa Kymenlaakson julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, joita ovat:

 • Terveyskeskukset
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Erikoissairaanhoito eli sairaalat
 • Suun terveydenhuolto
 • Kotihoito
 • Ensihoito
 • Lastensuojelu
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Vammaispalvelut
 • Kuntoutus

Pelastustoimen palveluista vastaa Kymenlaakson pelastuslaitos Kympe, jonka tehtäviin kuuluvat:

 • Onnettomuuksien ehkäisy
 • Pelastustoiminta
 • Väestönsuojelu
 • Varautumistehtävät

Koulukuraattori- ja psykologipalveluista vastaavat tällä hetkellä kunnat. Koulukuraattorit ja -psykologit tukevat oppilaan/opiskelijan koulunkäyntiä, kouluyhteisön hyvinvointia ja toimintaa sekä kotien ja koulun yhteistyötä.

Kaikki edellä mainitut palvelukokonaisuudet tulevat siirtymään yhden organisaation eli hyvinvointialueen alle. Näistä palvelukokonaisuuksista vastaavat hyvinvointialueella aluevaltuusto ja sen nimeämät eri toimielimet, kuten aluehallitus ja tarkastuslautakunta.

5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää aluevaltuustosta

1. Aluevaltuusto aloittaa maaliskuussa 2022, mutta vastaa hyvinvointialueelle siirtyvistä palveluista vuodesta 2023 alkaen.

Aluevaltuusto aloittaa vaiheessa, jossa hyvinvointialueet ovat olemassa, mutta eivät vielä toiminnassa. Vuonna 2022 aluevaltuusto ratkaisee sellaisia asioita, jotka edesauttavat hyvinvointialueen häiriöttä käynnistymisen. Aluevaltuusto muun muassa nimeää aluehallituksen ja muut päätöksenteon toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Lisäksi aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta.

Kymsote, Kympe ja kunnat vastaavat hyvinvointialueelle siirtyvistä palveluista vielä vuoden 2022 ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että Kymsoten yhtymävaltuusto jatkaa vuoden 2022 loppuun asti ja rinnakkain hyvinvointialueen aluevaltuuston kanssa 1.3.2022 alkaen. Vuonna 2023 hyvinvointialue aloittaa ja aluevaltuusto vastaa siirtyvien palvelujen toiminnasta ja päätöksenteosta.

2. Päätösvalta siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialue on kunnista ja kuntayhtymistä erillinen toimija, jolla on alueellaan itsehallinto eli hyvinvointialue päättää sille kuuluvista palveluista itse. Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto.

Kunnille jää edelleen vastuu muun muassa opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista. Kuntien ja hyvinvointialueiden tiivis yhteistyö on tärkeää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, esimerkiksi ehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kuntia ja hyvinvointialueita yhdistävät asukkaat. Kymenlaaksolaisten palvelut, arjen turvaaminen ja hyvinvointi ovat kuntien ja hyvinvointialueen yhteisellä vastuulla.

3. Aluevaltuusto päättää sinun lähipalveluistasi.

Aluevaltuusto päättää alueellasi palvelurakenteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluista, sairaaloiden erikoissairaanhoidosta ja asumispalvelujen toiminnasta. Samoin se päättää pelastustoimen palvelutasosta eli siitä, miten Kymenlaaksossa vastataan onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta, väestönsuojelusta ja näihin varautumisesta.

4. Valtio rahoittaa hyvinvointialueen toiminnan ja aluevaltuusto päättää siitä, miten myönnetty rahoitus käytetään.

Nykyisessä mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus tulee kunnilta. Hyvinvointialueuudistuksessa rahoitus tulee valtiolta ja vastaava rahoitusvelvoite poistuu kunnilta. Jatkossa osa kuntaveroista menee valtion kassaan.

Valtiolta tulevassa rahoituksessa otetaan huomioon kunkin hyvinvointialueen väestön palvelutarve ja asukasmäärä. Valtio myöntää hyvinvointialueille rahoituksen joka vuosi. Aluevaltuuston tehtävänä on päättää siitä, miten saatu rahoitus käytetään hyvinvointialueella.

5. Äänestämällä vaikutat siihen, kuka istuu aluevaltuustossa.

Hyvinvointialueen aluevaltuuston edustajat valitaan vaaleilla. Vaalipiirinä toimii hyvinvointialue. Asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko hyvinvointialueella ja asukkaat äänestävät oman hyvinvointialueensa ehdokkaita.

Toisin kuin ennen, aluevaaleissa äänestävä kymenlaaksolainen voi vaikuttaa siihen, kuka istuu päättämässä sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja oppilashuollon palveluista.

Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.