Uutiset

VATEn kokouksessa 22.12. käsiteltiin YTA-yhteistyön, kehittämishankkeiden, yhdyspintojen ja riskienhallinnan valmistelutyötä

Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) kokoontui 22. joulukuuta vuoden 2021 viimeiseen kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin YTA-yhteistyön, kehityshankkeiden, yhdyspintojen ja riskienhallinnan valmistelutilannetta.

YTA-yhteistyö hyvinvointialueella

Kymenlaakson hyvinvointialueen osalta yhteistoiminta-alueen (YTA) valmistelu on tärkeää. Nykyisen erityisvastuualuesopimuksen (erva-sopimus) uudistuksessa keväällä 2022 valmistaudutaan hyvinvointialueen tulevaan YTA-sopimukseen. Yliopistosairaaloiden ympärille muodostetaan viisi yhteistyöaluetta eli YTA-aluetta, jotka tekevät valtuustokausittain yhteistyösopimuksen oman alueensa hyvinvointialueiden kanssa. Kymenlaakson hyvinvointialue kuuluu eteläiseen YTA-alueeseen, joka on väestöpohjaltaan suurin.

Yhteistyöalueiden tavoitteena on laajentaa yhteistyötä hyvinvointialueiden välillä kattaen erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut. YTA-sopimusta tullaan seuraamaan ja arvioimaan vuosittain.

Kehittämishankkeet osana muutosta

Kehittämishankkeet osana muutosta -työryhmän tavoitteena on ollut tunnistaa kehittämistyön ja hyvinvointialueen valmistelun yhdyspinnat. Työryhmä on sovittanut yhteen valmistelutyöryhmien käyttöön hankkeiden tuotoksia ja tunnistanut liitettäviä kehittämistyön prosesseja osaksi valmistelua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen osalta lähivuosien painopisteet kohdentuvat asiakasohjauksen, omahoidon, etäpalvelujen ja digitaalisuuden kehittämiseen. Pelastustoimen osalta kehittämisen painopisteet tulevat olemaan onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä, vahinkojen seurausten minimoinnissa ja digitaalisuudessa.

Yhdyspinnat Kymenlaakson hyvinvointialueella

Yhdyspinnat-valmistelutyöryhmä on edennyt valmistelussaan sosiaali- ja terveysministeriön laatiman alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisesti. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation toiminnallista yhteyttä, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys.

Työryhmän valmistelutehtäviin on kuulunut muun muassa tunnistaa Kymenlaakson hyvinvointialueen keskeiset yhdyspinnat ja rakentaa kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) yhteistyötä. Valmistelutyöryhmä on laatinut työnsä tueksi yhdyspintojen tiekartan, johon on aikataulutettu merkittävimmät hyvinvointialueen asiakokonaisuudet ja tehtävät.

Riskienhallinta valmistelutyön aikana

Riskienhallinnan työryhmä on kartoittanut ja arvioinut tarvittavia riskienhallinnan mekanismeja alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisesti. Työryhmä on hyödyntänyt Kymsoten ja Kympen riskienhallintajärjestelmien käytössä olevaa tietoa.

Suurimmat VATE-ajan riskit liittyivät valmistelun rahoituksen riittämättömyyteen, ICT-järjestelmiin liittyvät haasteisiin ja sopimuksiin liittyvien riskien tunnistamiseen. Lisäksi turvallisuuden ja riskienhallinnan osalta nousi esiin tarve yhteiselle hyvinvointialueen tilannekeskukselle, josta on käyty keskusteluja valmistelutyöryhmien kesken.

Seuraavan kerran VATE kokoustaa 12.1.2022.