Uutiset

VATEn asialistalla aluevaltuuston kokous ja kooste VATE-ajan valmistelusta

Korjattu 24.2. klo 11.16: Aiemmasta tiedosta poiketen VATE kokoustaa vielä 28. helmikuuta.

Kymenlaakson hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokousti 23. helmikuuta viimeistä kertaa. Valmistelutyön tilannetta käsiteltiin kuntien tukipalveluhenkilöstön ja johtamisen rakenteiden osalta. Lisäksi valmistelutoimielin on laatinut koosteen toimikautensa aikaisesta valmistelutyöstä. Kokouksessa käsiteltiin myös aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen sisältöä.

Valmistelutyöryhmien tilannekatsausta ja jatkosuunnitelmia

Tukipalveluhenkilöstö, jonka tehtävistä vähintään puolet kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin tai pelastustoimeen, siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Kunnat ovat toimittaneet alustavat tiedot siirtyvästä tukipalveluhenkilöstöstä ja siirtoa valmisteleva työryhmä jatkaa toimintaansa laatimalla tarvittavat selvitykset ja dokumentit eri osapuolien päätöksentekoa varten kevään 2022 aikana.

Johtamis- ja ohjausrakenteen valmistelutyöhön kuuluu johtamisrakenteet ja johtamisen välineet, strategia, johtamisjärjestelmä sekä palvelutuotannon organisointi ja johtaminen. Osana valmistelua on toteutettu valmistelutyöryhmien ja Kymsoten nykyisten palveluketjujen ryhmäkeskustelut, joiden pohjalta johtamis- ja ohjausrakenteesta on koostettu tilannekuvaa sekä jatkovalmistelussa huomioitavia asioita.

Aluevaltuuston ensimmäinen kokous

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut koolle kokoukseen tiistaina 8. maaliskuuta klo 16 alkaen.

Aluevaltuuston kokouksen esityslistalla ovat muun muassa hallintosäännön hyväksyminen, aluevaltuuston puheenjohtajiston vaali sekä aluehallituksen ja muiden toimielinten vaalit.

VATE-vaiheen valmistelutyö

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelua on ohjannut sosiaali- ja terveysministeriön laatima alueellisen toimeenpanon tiekartta. Hyvinvointialuetta on valmistellut 18 asiantuntijoista koostuvaa työryhmää vastaten oman asiakokonaisuutensa valmistelun etenemisestä.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen aikaisesta työstä on tehty kooste, joka sisältää tiivistelmät eri osa-alueiden valmistelutyöstä ja ehdotukset niiden jatkosta. Tähänastisen työn tavoitteena on ollut käynnistää ja toteuttaa hyvinvointialueen perustamisen ensimmäinen muutosvaihe ja siihen liittyvät lakisääteiset ja tärkeät tehtäväkokonaisuudet.

Aluevaltuusto vastaa valmistelun jatkon toteutuksesta yhdessä aluehallituksen ja viranhaltijoiden kanssa.