Uutiset

Aluehallituksessa 21.11. käsiteltäviä asioita

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu maanantaina 21.11. klo 9 Kotkassa. Kokouksessa ovat esillä muun muassa hyvinvointialueen tulkkipalvelut, ikääntyneiden asumisen palveluiden kilpailutus, palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttöönoton toteuttaminen ja sääntökirjojen hyväksyminen, palvelusetelien arvojen määrittäminen vuodelle 2023 sekä hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma. Lisäksi aluehallitus käsittelee valtuustoaloitteita.

Hyvinvointialueen tulkkipalvelut

Kymenlaakson kunnilla ja Kymsotella on yhteistyösopimus Kotkan kaupungin tulkkivälityskeskuksen toiminnasta vuodelta 2015. Kotkan kaupunki on tiedottanut yhteistyösopimuskumppaneille aikeistaan irtisanoa yhteistyösopimus ja se valmistelee Kotkan tulkkikeskuksen liikkeenluovutusta Monetra Oulu Oy:lle.

Vaihtoehtona tulkkipalvelujen järjestämiselle on, että hyvinvointialue liittyy Kotkan kaupungin tavoin Monetra Oulu Oy:n osakkaaksi ja hankkii palvelut jatkossa Hankintalain 15 §:n mukaisena sidosyksikköhankintana.

Aluehallituksessa päätetään esitettäväksi aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1290,00 euroa ja liittyä Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja liittymissopimuksen.

Ikääntyneiden asumisen palvelut

Kymenlaakson hyvinvointialue käynnistää ikääntyneille yli 65-vuotiaille tarkoitettujen asumisen palvelujen kilpailutuksen. Palveluihin sisältyvät yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen asumisen palvelut.

Ikääntyneiden asumisen palvelujen hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen asumisen palvelujen tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää ikääntyneiden asumisen palveluja omana toimintana sekä ostamalla palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että aluehallitus päättää käynnistää ikääntyneiden asumispalvelujen kilpailutuksen esityksen mukaisesti.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttöönoton toteuttaminen ja siihen liittyvien käytäntöjen ja sääntökirjojen hyväksyminen

Kymsotessa on ollut käytössä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP), jossa olevat palveluntuottajarekisterit siirretään hyvinvointialueen PSOP-järjestelmään. Nykyisiltä Kymsoten hyväksytyiltä palveluseteli- ja ostopalvelutuottajilta edellytetään, että tuottajat tekevät uuden hakemuksen palvelukohtaisesti hyvinvointialueen PSOP-järjestelmään.

Sääntökirjassa asetetaan palvelusetelilaissa tarkoitetut hyväksymiskriteerit ja mahdolliset muut vaatimukset palveluntuottajille. Palvelukohtaiset sääntökirjat määrittelevät eri osapuolten tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Hakeutuessaan palveluntuottajaksi yritys hyväksyy sääntökirjan ja sitoutuu siinä määriteltyihin ohjeisiin, käytäntöihin ja periaatteisiin.

Yksityisen palveluntuottajan, joka tuottaa sosiaalipalveluna arvonlisäverottomia kotipalvelun tukipalveluita, on tehtävä sähköinen ilmoitus hyvinvointialueelle ennen toiminnan aloittamista. Hyvinvointialue pitää yllä kotipalvelun tukipalvelutuottajarekisteriä ja valvoo alueellaan toimivia yksityisiä sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottajia.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että aluehallitus hyväksyy kotipalvelun tukipalvelutuottajarekisterin sääntö- ja ohjekirjan sekä palvelukohtaiset sääntökirjat 1.1.2023 alkaen.

Palvelukohtaisten palvelusetelien arvojen määrittäminen vuodelle 2023

Hyvinvointialue päättää palvelusetelin käyttöönotosta, sen laajuudesta ja arvosta. Ehdotukset palvelukohtaisten palvelustelien arvoiksi vuonna 2023 on esitetty esityslistassa.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että aluehallitus hyväksyy esityslistassa esitetyt palvelukohtaisten palvelusetelien arvot vuonna 2023.

Hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma

Kymenlaakson järjestämissuunnitelmassa käsitellään järjestäjän rooleja ja vastuuta sekä palveluiden nykytilaa ja järjestämisen tavoitteita ja periaatteita. Siinä kuvataan, kuinka Kymenlaakson hyvinvointialue- ja palvelustrategia muuntuvat käytännön toiminnaksi. Tavoitteena on kuvata toimintamalleja, joilla tavoiteltuun tulokseen päästään. Palvelulautakunta valmistelee järjestämissuunnitelman valtuustokausittain.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se päättää esittää Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.