Uutiset

Aluehallitus päätti ikääntyneiden asumisen palvelujen kilpailutuksen käynnistämisestä ja palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttöönotosta

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui Kotkassa 21.11. Kokouksessa olivat esillä muun muassa hyvinvointialueen tulkkipalvelut, ikääntyneiden asumisen palveluiden kilpailutus, palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttöönoton toteuttaminen ja sääntökirjojen hyväksyminen, palvelusetelien arvojen määrittäminen vuodelle 2023 sekä hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma.

Hyvinvointialueen tulkkipalvelut

Kotkan kaupunki on tiedottanut yhteistyösopimuskumppaneille aikeistaan irtisanoa tulkkipalvelujen yhteistyösopimus ja se valmistelee Kotkan tulkkikeskuksen liikkeenluovutusta Monetra Oulu Oy:lle. Vaihtoehtona tulkkipalvelujen järjestämiselle on, että hyvinvointialue liittyy Kotkan kaupungin tavoin Monetra Oulu Oy:n osakkaaksi ja hankkii palvelut jatkossa Hankintalain 15 §:n mukaisena sidosyksikköhankintana.

Aluehallitus hyväksyi aluevaltuustolle esitettäväksi, että aluevaltuusto päättää merkitä yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1290,00 euroa ja liittyä Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja liittymissopimuksen.

Ikääntyneiden asumisen palvelujen kilpailutus käynnistetään

Kymenlaakson hyvinvointialue käynnistää ikääntyneille yli 65-vuotiaille tarkoitettujen asumisen palvelujen kilpailutuksen. Palveluihin sisältyvät yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen asumisen palvelut.

Aluehallitus päätti käynnistää ikääntyneiden asumispalvelujen kilpailutuksen esityksen mukaisesti.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttöönoton toteuttaminen ja siihen liittyvät käytännöt ja sääntökirjat hyväksyttiin

Kymsotessa on ollut käytössä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP), jossa olevat palveluntuottajarekisterit siirretään hyvinvointialueen PSOP-järjestelmään. Käyttöönottoon liittyy käytäntöjä ja sääntökirjoja, jotka aluehallituksen on hyväksyttävä.

Aluehallitus hyväksyi kotipalvelun tukipalvelutuottajarekisterin sääntö- ja ohjekirjan sekä palvelukohtaiset sääntökirjat 1.1.2023 alkaen.

Palvelukohtaisten palvelusetelien arvojen määrittäminen vuodelle 2023

Hyvinvointialue päättää palvelusetelin käyttöönotosta, sen laajuudesta ja arvosta. Ehdotukset palvelukohtaisten palvelustelien arvoiksi vuonna 2023 on esitetty esityslistassa.

Aluehallitus hyväksyi esityslistassa esitetyt palvelukohtaisten palvelusetelien arvot vuonna 2023.

Hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma etenee aluevaltuuston käsittelyyn

Kymenlaakson järjestämissuunnitelmassa käsitellään järjestäjän rooleja ja vastuuta sekä palveluiden nykytilaa ja järjestämisen tavoitteita ja periaatteita. Siinä kuvataan, kuinka Kymenlaakson hyvinvointialue- ja palvelustrategia muuntuvat käytännön toiminnaksi. Tavoitteena on kuvata toimintamalleja, joilla tavoiteltuun tulokseen päästään. Palvelulautakunta valmistelee järjestämissuunnitelman valtuustokausittain.

Aluehallitus päätti, että Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma viedään aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.