Uutiset

Aluehallitus käsitteli talousarviota ja sosiaalihuollon asiakasmaksuja

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui maanantaina 12.12. Kouvolassa. Kokouksessa olivat esillä muun muassa hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025, sosiaalihuollon asiakasmaksut sekä asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin vaikuttamistoimielinten jäsenten nimeäminen ja toimintaedellytykset.

Hyvinvointialueen talousarvio ja taloussuunnitelma

Aluevaltuusto hyväksyy kunkin vuoden loppuun mennessä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion 2023 vuosikate on 46,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviossa on esitetty hyvinvointialueen talouden tasapainolaskelma, joka osoittaa ennakoiduksi kumulatiiviseksi ylijäämäksi 0,5 miljoonaa euroa vuoden 2025 päättyessä.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 ja päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2023–2027 sekä valtuuttaa vt. talousjohtaja Kati Kälviäisen tekemään vähäisiä ja teknisiä muutoksia talousarvioon.

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Hallintosäännön mukaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen palveluista perittävistä maksuista ja korvauksista. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen.

Sosiaalihuollon asiakasmaksuissa esitetään muutoksia muun muassa ateriamaksuihin ja tukipalvelumaksuihin sekä liikkumista tukeviin palveluihin.

Aluehallitus hyväksyi 1.1.2023 alkaen perittävät asiakasmaksut liitteen mukaisesti sekä päätti, että uudet asiakaskohtaiset maksupäätökset tulojen mukaan määräytyvistä maksuista tehdään 1.4.2023 mennessä.

Perusteet asiakasmaksujen alentamisessa ja perimättä jättämisessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

Lain mukaan hyvinvointialue voi päättää, että muitakin maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä taloudellisin tai huollollisin perustein.

Aluehallitus hyväksyi perusteet sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä liitteen mukaisesti sekä valtuutti hyvinvointialuejohtajan tekemään ohjeeseen tekniset muutokset, jotka aiheutuvat mahdollisista muiden etuuksien muutoksista.