Osallisuus hyvinvointialueella

Osallisuus on sitä, että tulee kuulluksi ja nähdyksi, on mahdollisuus vaikuttaa oman elämän kulkuun tai kuulua itselleen tärkeään yhteisöön. On tärkeää, että voi halutessaan vaikuttaa näihin yhteisöihin sekä yhteiskunnallisiin päätöksiin. Tätä varten tarvitaan tietoa omaan elämään vaikuttavista asioista ja lisäksi erilaisia vaikuttamisen tapoja.

Osallisuustyö on sekä pieniä arkisia tekoja että isompia rakenteellisia ratkaisuja. Kymenlaakson hyvinvointialueelle laaditaan vuonna 2023 osallisuusohjelma kymenlaaksolaisten osallistumisen ja osallisuuden tueksi.

Osallisuus hyvinvointialueella

Vaikuttamistoimielimet

Hyvinvointialueelle asetetaan vaikuttamistoimielimet tukemaan eri väestöryhmien vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto aloittavat toimintansa alkuvuoden 2023 aikana. Vaikuttamistoimielimien tarkoitus on olla mukana vaikuttamassa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Osallisuuden edistäminen

Osallisuuden edistäminen on osa jokapäiväistä työtä hyvinvointialueen palveluissa. Osallisuutta voidaan tukea myös erilaisten työkalujen avulla, joista esimerkkinä erilaiset kyselyt, palaute- ja keskustelutilaisuudet, asiakasraadit tai online-kehittäjäyhteisö Prototyypit.

Hyvinvointialue ja demokraattinen osallisuus

Hyvinvointialueiden uudistus tuo mukanaan uudenlaiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, joita sairaanhoitopiireillä ei aiemmin ole ollut. Hyvinvointialueilla päätöksenteko tapahtuu kunnista tutuilla menetelmillä. Aluevaltuusto valitaan äänestämällä, joten asukkaat valitsevat valtuutetut, jotka tekevät ratkaisuja hyvinvointialueella. Lisäksi kymenlaaksolaisten on mahdollista vaikuttaa päätöksentekoon muun muassa hyvinvointialuealoitteiden avulla.

Hyvinvointialueen aloite

Jos sinulla on ehdotus siitä, miten hyvinvointialuetta voisi kehittää, sinulla on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Hyvinvointialuelain 30 § mukaan hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Hyvinvointialueen palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa, ns. palvelualoite. Aloitteen tulee liittyä yhteisiin, hyvinvointialueen toimintaa koskeviin asioihin. Huomaathan, että aloite on eri asia kuin palaute.

Näin teet aloitteen

  • Aloitteen voi kirjoittaa vapaamuotoisesti.
  • Merkitse aloitteeseen selvästi sana ”aloite”.
  • Liitä mukaan yhteystietosi, jotta voimme kertoa sinulle, miten aloite etenee ja mikä on sen lopputulos.
  • Liitä mukaan osoitetiedot, jotta aloitteentekijän kotikunta ja hyvinvointialueen jäsenyys voidaan varmistaa.

Aloitteen voi lähettää hyvinvointialueelle joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kymenhva.fi tai postitse Kymenlaakson hyvinvointialue, Kotkantie 41, 48210 Kotka

Hyvinvointialue käsittelee jokaisen aloitteen. Käsittelijä on yleensä viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta:

  • mikä taho aloitetta käsittelee
  • arvioitu käsittelyaika
  • keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Kun aloite on käsitelty, aluehallitus esittelee aloitteet aluevaltuustolle sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet vuosittain. Aloitetta käsiteltäessä hyvinvointialueen on varattava aloitteen tekijöiden edustajille tilaisuus tulla kuulluiksi. Aloitteen tekijälle tulee ilmoittaa, mitä päätettiin. Aloite ei aina johda toimenpiteisiin.

Oikeusministeriö ja oikeusrekisterikeskus valmistelevat verkkopalvelua hyvinvointialueen aloitteille. Verkkopalvelu on tulossa käyttöön loppuvuonna 2023.