Perhekeskuksesta tukea lapsiperheille

Perhekeskuksesta saat varhaista tukea lapsiperheelle helposti ja yhdestä paikasta. Kymenlaakson Perhekeskus toimii aktiivisesti myös verkossa, ja tarjoaa matalan kynnyksen apua, tukea ja tietoa kaikille alueemme lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Elämässä voi tulla eteen yllättäviä tilanteita ja kriisejä. Älä jää yksin, Perhekeskuksesta saat apua!

Perhekeskuksen Kohtaamispaikoissa voit tavata muita lapsiperheitä. Avoimissa kohtaamispaikoissa voit tavata muita vanhempia, ja lapset saavat leikkikavereita. On oleskelua, touhua, tapahtumia ja vertaisryhmiä. Muilta vanhemmilta ja ammattilaisilta saat tukea.

Perhekeskuksen kehittämistyö osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta vuosina 2021-2023

Perhekeskukset toimivat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen sateenvarjon alla toteuttaen vahvaa perhekeskustoimintamallin mukaista monialaista, kumppanuuteen perustuvaa verkostoyhteistyötä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa. Tavoitteena on yhteensovitettu palvelukokonaisuus, josta lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti.

Perheille tarjottavaa varhaisempaa tukea arjessa on lisätty ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja työmuotoja lapsen kehityksen ja mielenterveyden varhaisen tuen palveluihin. Perheiden sosiaalityössä uudet tiimit työskentelevät perhekeskusalueilla lähellä asiakkaita ja alueen muita perhekeskustoimijoita. Perhetyössä on pilotoitu uusi lyhytkestoisen perhetyön malli, jonka avulla tukea saa kotiin viiveettömämmin.

Vanhemmat saavat puheterapeutin ohjausta ja neuvontaa lapsen puheen ja kielen kehityksen pulmiin varhaiskasvatuksesta PUTE-kioskipilotin kautta.  Perhekeskustoimijoiden yhteistä työtä on sujuvoitettu kuvaamalla asiakaspolkuja sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Näiden kehittämiskokonaisuuksien juurruttamistyö jatkuu vuonna 2022.  

Varhaisen tuen vahvistamisen ja palveluiden oikea-aikaisuuden tavoitteisiin vastataan myös uusilla vuosille 2022-2023 kohdennetuilla kehittämistyön avauksilla. Näitä ovat oppilas- ja opiskeluhuollon palveluiden rakenteiden ja sisällön kehittäminen tulevalle hyvinvointialueelle sekä kasvatus- ja perheneuvonnan, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan lasten kuntoutuksen prosessien kehittäminen ja tätä kautta jonojen purku ja hallinta. Perhekeskuksissa sujuvoitetaan myös mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaan palvelupolkuja ja lisätään näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä asiakkaiden hoidossa. 

Osana Tulevaisuuden sote-keskus hanketta kehitetään myös maksuttoman ehkäisyn (alle 25 v.) kokonaistoimintamallia, joka painottuu jakelun organisointiin, raskauden ehkäisyn resurssien tarkoituksenmukaiseen tarkasteluun ja seksuaalineuvonnan kokonaisuuden palvelu- ja hoitopolun mallintamiseen eri vaiheessa. Kymenlaaksossa maksuttoman ehkäisyn (alle 25 v.) toimintamalli on käynnistynyt syykuussa 2021, mutta vaatii vielä kehittämistyötä jalkauttamisen tueksi.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.