Turvallinen ja hyvä arki ikääntyneelle

Tavoitteena on turvallinen ja toimintakykyinen arki kaikille kymenlaaksolaisille. Kotihoidon kehittämistyön tavoitteena on luoda yhtenäinen tapa tuottaa kotihoitoa Kymsotessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa koko Kymsoten alueella kotihoidossa toimitaan samalla tavalla.

Asiakkaan näkökulmasta varmistamme kotihoidon toimintamahdollisuuksia, jotta asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikastaan riippumatta. Tavoitteenamme on helpottaa sekä asiakkaiden että työntekijöiden arkea ja parantaa kotihoidon palveluita Kymsotessa.


Turvallinen Koti -testi tunnistaa kodin turvallisuusriskit

Testin avulla voit tunnistaa kotisi turvallisuusriskejä. Testi on Kymsoten ja pelastuslaitoksen yhteistyössä kehittämä. Se on tarkoitettu ikääntyneiden kotona asumisen turvallisuuden tukemiseksi, mutta testin voi tehdä kuka tahansa. Voit tehdä testin tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla, eikä se vaadi kirjautumista. Turvallinen Koti -testin voi tehdä myös omainen tai sote-ammattilainen yhdessä asukkaan kanssa.

Tee Turvallinen koti -testi


Kenttätyön tarpeet uudistuksen taustalla

Kymsoten kotihoidon palveluja on uudistettu mm. ottamalla käyttöön uusi työmalli kotihoitotyön toteuttamiseksi. Mallia kutsutaan tarvepohjaiseksi toimintamalliksi, jonka lähtökohta on toiminnan suunnittelu alueellisen asiakastarpeen pohjalta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vanha tiimirakennemalli on purettu ja käyttöön otetaan uusi hoitorinki-rakenne. Hoitorinki-rakenteessa isot tiimit on jaettu pienempiin osiin, 35 tiimistä on siirrytty 47 hoitorinkiin.

Kun isot tiimit on jaettu pienempiin osiin tarkoittaa se sitä, että asiakkaan käynneistä vastaavat pääsääntöisesti samat, tutut hoitajat. Hoitorinkien hoitajamäärä tulee perustumaan asiakkaiden tarvitsemaan palvelutuntien määrään ja sen johdosta työntekijöiden työnkuormitus on tasainen riippumatta siitä, millä kotihoidon alueella työntekijä työskentelee.

Tämän lisäksi olemme kehittäneet digitaalisen palvelutoiminnan keskusta. Tällä tavoitellaan sitä, että kaikki kotihoidon digitaalisten ratkaisujen seuranta ja puhelimitse tapahtuvat yhteydenotot toteutuvat koordinoidusti ja hallitusti, eivätkä siten keskeytä kotihoidon kenttätyöntekijöiden työtä asiakkaiden luona. Digitaalisen palvelutoiminnan keskuksessa työskentelevät kotihoidon omat hoitajat.

Kymsoten Kotihoidon kehittäminen, video


Kotihoidon kehittämistyöhön kuuluvat myös:

  • Päiväkeskustoiminnan uudistaminen kuntouttavaksi päivätoiminnaksi, jossa asiakkaat saavat yksilöllisesti suunniteltua, kokonaisvaltaista toimintakykyä lisäävää ja ylläpitävää palvelua. Asiakkaat otetaan mukaan viikoittaisen ohjelman suunnitteluun. Kokeilemme kuvapuhelupalvelun avulla mahdollisuutta tuottaa mielekästä kuntouttavaa toimintaa suoraan kotiin.
  • Toimivien käytänteiden luominen kuntoutumismahdollisuuksien varhaisempaan tunnistamiseen.
  • Kehittää yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa ikääntyneiden kotien paloturvallisuuteen liittyen.
  • Oppilaitosyhteistyö, jossa yhdessä oppilaitosten kanssa luodaan uudenlainen mahdollisuus alan opiskelijoille, kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen, sekä kotihoidon työntekijöille tutustua kotihoidon käytössä oleviin digitaalisiin hoitoa ja turvallisuutta tukeviin laitteisiin.

Kuntoutus tukee väestön toimintakyvyn säilymistä ja itsenäistä selviytymisestä

Tavoitteena on fyysisen kuntoutuksen kehittämisen kautta parantaa Kymenlaakson väestön toimintakykyä sekä tukea itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle oikeus tarpeenmukaiseen kuntoutukseen.

Tavoitteeseen päästään kehittämällä sosiaali- ja terveyskeskusten ammattilaisten kuntoutusosaamista niin, että ammattilaiset osaavat tunnistaa kuntoutustarpeen ja ohjata asiakkaan asianmukaisiin kuntoutuspalveluihin. Keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet ovat avo- sekä kotikuntoutuksen etäpalveluiden kehittäminen, kotihoidon arkikuntoutus -työotteen vahvistaminen sekä liikunnanohjauksen mallintaminen. Työpaketin kautta tarkoituksena on kehittää fyysisen kuntoutuksen kokonaisprosesseja yhteneväisiksi koko Kymsoteen.