Yhdellä yhteydenotolla palveluihin

Tärkeimpänä tavoitteenamme on varautua 7 päivän kiireettömän hoidon hoitotakuuseen sekä suun terveydenhuollon vastaavaan 3 kk hoitotakuumuutokseen. Oleellista on yhdellä kontaktilla hoitoon pääsyn vahvistaminen, jota edistetään hoitopolkujen kehittämisen sekä terveysasematyön uudelleenmuotoilun kautta. Toimintamallien yhtenäistämisellä sekä terveys- ja hoitosuunnitelmaprosessin jalkauttamisen kautta luodaan onnistumisen edellytykset.

Keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet ovat etävastaanottojen, monialaisen tiimityömallin konseptointi ja pilotointi sekä vastaanottotoiminnan ydinprosessien uudelleenmuotoilu ja kehittäminen. Tätä toteutetaan mm. asiakassegmentoinnin ja palvelupolkujen muotoilun avulla.

Monialaisen tiimityömallin kehittäminen käynnistyy yhteisasiakastoimintamallin kokemusten pohjalta. Tässä kehittämistyössä edistetään terveydenhuollon vastaanottotoiminnan monialaista työtä.

Suun terveydenhuollon puolella keskitytään toimintamallien uudelleen muotoiluun ja kehittämiseen, joista toimenpiteinä ovat mm. toimintamalli asiakasvirtauman jakautumiselle sekä lohkeamaklinikan toimintamallin laajennus koko Kymsoten alueella.

Sosiaalityön rooli sote-keskuksissa

Tulevaisuuden sote-keskuksessa sosiaalihuollon saavutettavuutta kehitetään niin, että sosiaalipalvelun tavoitettavuus helpottuu ja selkiytyy. Yhteyden saanti sosiaalipalveluun tulee olla mahdollisimman helppoa ja eri tavoin saavutettavaa. Sähköinen asiointi lisää kuntalaisen mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa tietoa ja tukea arkeensa oikea-aikaisesti. Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välisiä konsultaatio- ja toimintamalleja kehitetään ja jatkossa ammattilaiset voivat monialaisesti sekä kysyä että antaa neuvoa toiselle ammattilaiselle.

Tavoitteena on käyttöönottaa sosiaalipalveluiden yhteinen asiakasohjauksen malli, jossa yksi asiakkaan yhteydenotto riittää asian edistämiseksi. Kehittämistyöllä konseptoidaan ja pilotoidaan sosiaalihuollon yhteinen asiakasohjaus. Tavoitteena on vastata sosiaalipalvelujen monimuotoiseen kysyntään, löytää integraatiota vahvistavia toimia ja synergiaa eri sosiaalipalvelujen toimintatavoista.

Monialaisen yhteistyörakenteen kehittäminen

Monialaisen tiimityön kehittämistä jatketaan yhteisasiakas-toimintamallin kokemusten pohjalta ja toteutetaan monialaisuuden vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tavoitteena on monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen. Työpaketti toimii vastinparina vastaanottotoiminnan monialaisen työn kehittämistoimille. Tavoitteena on pilotoida monialaisen työn rakennetta ja edistää ammattilaisen monialaisen työotteen vahvistumista. Näin pystytään mahdollisimman varhain tunnistamaan sosiaalipalvelun tuen tarve ja kuntalainen saa tarvitsemansa tuen.