Siirry sisältöön

Välkommen till Kymmenedalens välfärdsområde!

Kymmenedalens välfärdsområde ansvarar för social- och hälsovården och räddningsväsendet i Kymmenedalen (Fredrikshamn, Kouvola, Kotka, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax).

Hälso- och sjukvårdstjänster

Varje Kymmenedalsinvånare har rätt till högklassiga och lättillgängliga hälso- och sjukvårdstjänster. 

Regionens invånares hälsa och välfärd främjas med hjälp av en smidig servicekedja alltifrån preventiv hälsovård till grundläggande och specialiserad hälsovård. Utgångspunkten är att trygga klienternas tillgång till en högklassig, behövlig vård.

Boka tid

Via telefon

Boka tid för sjuksköterska eller läkare. Öppet från måndag till fredag.

Ring 05 220 2000

Boka tid för tandvård. Öppet från måndag till fredag.

Ring 05 220 2200

En bedömning av ditt vårdbehov online

Du får en bedömning av ditt vårdbehov dygnet runt och vid behov kontakt med vårdpersonalen inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Gå till Omaolo.fi

För personer som bor i Pyttis

Pyttis hälsostation

Ring 05 220 2015

Pyttis tandvård

Ring 02 202 203

Laboratorium och bilddiagnostik

Tidsbokningsanvisning för laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar.

Gå till HUS.fi

Brådskande och akut

Jourhjälpen 116117

Jourhjälpen 116117 är en dygnetruntöppen tjänst avsedd för brådskande hälso- och sjukvårdsproblem. Den betjänar vid akuta hälso- och sjukvårdsproblem som inte är nödsituationer, särskilt under jourtid. Invånarna anvisas att ringa 116117 innan de uppsöker jourpolikliniken. I tjänsten kan man dessutom be om vårdanvisningar och råd vid akuta hälso- och sjukvårdsproblem. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av invånarens vårdbehov och hänvisar invånaren till rätt vårdplats beroende på hur brådskande ärendet är eller ger anvisningar för egenvård.

Ring 116117

Nödnumret 112

Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården). Om du ringer ett nödsamtal är det viktigt att du lyssnar och svarar på de frågor som ställs under nödsamtalet.

Ring 112(siirryt toiseen palveluun)

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen svarar via telefon på frågor som gäller förebyggande och behandling av plötslig förgiftning hos människor. Giftinformationscentralen betjänar hela landet och ger råd till medborgare och vårdpersonal dygnet runt.

Ring 0800 147 111

Social- och krisjouren Norr

Social-och krisjouren svarar för hjälpbehovet åt invånare, samt åt personen som befinner sig i välfärdsområdet i situationer som kräver socialmyndighets brådskande åtgärd, brådskande behov av socialservice eller akut krishjälp.

Ring 0400 533 595

Social- och krisjouren Syd

Social-och krisjouren svarar för hjälpbehovet åt invånare, samt åt personen som befinner sig i välfärdsområdet i situationer som kräver socialmyndighets brådskande åtgärd, brådskande behov av socialservice eller akut krishjälp.

Ring 040 509 5111

Tandläkarjouren

Tandläkarjouren riktar sig till patienter med värk som behöver brådskande vård och omedelbar tandläkarhjälp. Kontakta genast tandläkarjouren om patienten har andnings- eller sväljningssvårigheter.

Call 116117

Service i olika livssituationer

Barn, unga och familjer

Den sociala servicen för barn, unga och familjer utgår från familjernas kraftresurser, hjälper föräldrarna att orka och säkerställer att barnen får växa upp och utvecklas under trygga förhållanden. Tjänsterna är till för att stödja familjer i Kymmenedalen så att de mår bra och för att såväl familjer som enskilda individer i problemsituationer ska kunna få hjälp i ett så tidigt skede som möjligt.

Äldre

Servicen för äldre ger hjälp och stöd för att seniorer tryggt ska kunna bo i sitt eget hem så länge som möjligt. Betydelsen av hemvård och andra stödtjänster som ges hemma växer när de egna krafterna försvagas. Genom att erbjuda och utveckla lämpliga tjänster för äldre som en del av nivåstruktureringen av vården är det möjligt att främja den äldre befolkningens välbefinnande.

Vuxna

Syftet med social- och arbetslivsservice för vuxna är att främja och upprätthålla invånarnas och samfundens välfärd, sociala trygghet och funktionsförmåga. Detta sker genom att ordna och producera nödvändig och effektiv service, stärka delaktigheten, utveckla de sociala förhållandena och garantera alla ett tillräckligt utkomstskydd.

Handikappservice

Syftet med handikappservice är att främja de handikappades förutsättningar att leva och verka som likvärdiga samhällsmedlemmar samt att förhindra och undanröja handikapprelaterade olägenheter och hinder.

Kontakta oss

Socialservice för alla åldrar och i olika situationer

Du kan fråga om vår socialtjänst eller hjälpa till till exempel i frågor som rör din egen eller en närståendes vardagliga överlevnad. Vid behov hänvisar vi dig till rätt tjänst. Från måndag till fredag.

Ring 05 220 6000

Rådgivningarna

Rådgivningarna hör till den förebyggande och hälsofrämjande basservicen. Rådgivningen hjälper sina klienter i valet av preventivmedel, under graviditeten och vid barnets födsel samt när barnet är i småbarnsåldern. Från måndag till fredag.

Ring 05 220 2100

Mentalvårds- och missbrukarservice

Klientrådgivningen och -handledningen är den första kontakten då du behöver information om service i anslutning till mental ohälsa och rusmedelsmissbruk. Du kan ta kontakt i frågor gällande dig själv eller en närstående. Du kan också ringa anonymt. Från måndag till fredag.

Ring 05 220 2150

Räddningsverk

Kymmenedalens räddningsverk räddar och skyddar människor, egendom och miljö i de alla uppgifter som har lagstiftat inom Landskapet Kymmenedalen.

Kymmenedalens räddningsverk samordnar förberedningar, undviker olyckor genom att informera och skapa förutsättningar till räddning med sin personal som är professionella, motiverade och åtar sig i arbetet.

Nödnumret 112

När ska du ringa nödnumret 112? När du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen när du vet eller befarar att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön.

Ring 112

112 Suomi -appen

Ladda ner appen 112 Suomi. Kom ihåg att ringa ett nödsamtal via appen i händelse av en nödsituation. Då förmedlas din position automatiskt till nödcentralen.

Läs mera och börja använda appen

Sök enheter (på finska)

Sök våra sjukhus, hälsostationer, räddningsverken etc. (bara på finska).

Takaisin ylös