Siirry sisältöön

Tietosuoja turvaa rekisteröidyn oikeudet ja yksityisyyden

Tietosuojan tarkoituksena on turvata rekisteröidyn oikeudet ja vapaudet, yksityisyys, oikeusturva sekä turvata oikeus henkilötietojensa suojaan. Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista.

Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lakiin ja määriteltyihin käsittelyperusteisiin. Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän on perustettava henkilötietojen käsittely johonkin tietosuoja-asetuksen mukaiseen käsittelyperusteeseen.

Kymenlaakson hyvinvointialueella henkilötietoja käsitellään rekisteripitäjän lakisääteisen velvoitteen perusteella, jolloin rekisteröidyn oikeuksiin kuuluvat seuraavat oikeudet.

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta.

Kymenlaakson hyvinvointialue rekisterinpitäjänä julkaisee rekisteröidyn informoinnit lain edellyttämässä laajuudessa kaikista käsittelykokonaisuuksista verkkosivuilla.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietää, käsitelläänkö Kymenlaakson hyvinvointialueella sinua koskevia tietoja. Meillä on velvollisuus antaa sinulle pääsy henkilötietoihisi esimerkiksi kopioina potilas- ja asiakasiakirjoistasi. Huomaathan, että oikeutesi on henkilökohtainen.

Rekisterinpitäjä voi rajoittaa tarkastusoikeuttasi sellaisten sinusta kerättyjen tietojen osalta joiden antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa terveydellesi tai hoidollesi tai sinun tai jonkun muun oikeuksille. Jos vain osa tiedoista on sellaisia, että niiden antamista rajoitetaan, saat muut tiedot. Rekisterinpitäjän tulee antaa tarkastusoikeutesi rajoittamisen syy kirjallisesti.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia oikaistavaksi ilman aiheetonta viivytystä epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Pyyntöä ei tarvitse perustella, mutta virheellinen, puutteellinen tai epätarkka tieto tulee osoittaa.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Jos kiistät sinusta kerättyjen henkilötietojen paikkansapitävyyden, tulee henkilötietojesi käsittelyä rajoittaa näiden tietojen osalta ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta vastustat henkilötietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista.

Henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus

Rekisterinpitäjän on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.

Oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Tämä voidaan mahdollistaa lainsäädännöllä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa asiasi tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, kun sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä mielestäsi rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti Tietosuoja.fi-sivulla.

Oikeus potilas- ja asiakasrekisterin käyttölokitietoihin

Sinulla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada terveydenhuollon palvelujen tarjoajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu sinua koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Oikeus näihin käyttö- ja luovutuslokitietoihin on henkilökohtainen.

Yhteystiedot

Kymenlaakson hyvinvointialue Tietosuoja

tietosuoja@kymenhva.fi

Takaisin ylös