Siirry sisältöön

Lapsen etu on lastensuojelun keskiössä

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perheitä ja tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa erityisesti tilanteissa, joissa perheiden on vaikea selvitä yksin. Lastensuojelun tavoitteena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, ja tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Lasten ja perheiden ongelmia pyritään ehkäisemään ja puuttumaan ongelmiin riittävän varhain. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Jos tarvitset neuvontaa ja ohjausta lapsiperheiden palveluista, voit olla yhteydessä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan.

Ota yhteyttä sosiaalihuollon asiakasneuvontaan

Ota yhteyttä puhelimitse

Sosiaalihuollon asiakasneuvonnasta voit kysyä sosiaalipalveluistamme tai apua esimerkiksi omaan tai läheisen arjessa selviytymiseen liittyvissä asioissa. Ohjaamme tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Palvelemme puhelimessa arkisin klo 9-14.

Soita 05 220 6000

Varaa soittoaika verkossa

Voit varata sinulle sopivan soittoajan sähköisessä Asiointipalvelussa.

Siirry Asiointipalveluun

Avohuolto

Lastensuojelussa järjestetään lapselle ja hänen perheelleen avohuollon tukitoimia yhteisesti tehdyn suunnitelman perusteella. Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä.

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Sijaishuolto

Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen sekä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapselle tai nuorelle tasapainoinen kasvu ja kehitys turvallisessa ympäristössä. Sijaishuollon tavoitteena on myös antaa nuorelle valmiuksia myöhempään itsenäiseen elämään. Sijaishuoltoa järjestetään perhetukikeskusten yksiköissä, lastensuojelulaitoksissa, ammatillisissa perhekodeissa ja sijaisperheissä.

Tukiasunnot alaikäisille nuorille

Nuorten tukiasuntotoiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista nuoren itsenäistymistä tukevaa palvelua lastensuojelun asiakkaille.  Kohderyhmänä ovat noin 16-17-vuotiaat lastensuojelun asiakkaana olevat nuoret, jotka ovat suorittaneet peruskoulun. Tukiasumiseen tarvitaan sosiaalityöntekijän päätös. Edellytyksenä tukiasumiselle on sosiaalityöntekijän arvio siitä, että nuori hyötyy itsenäisestä asumisesta, hänellä on tietyt valmiudet itsenäiseen asumiseen ja hän pystyy sitoutumaan asumissopimukseen. Nuorella ei saa olla akuuttia päihdeongelmaa.  

Palvelun tavoitteena on tukea nuoren muuttoa itsenäiseen asumiseen sosiaaliohjaajien vahvalla tuella, nuoren syrjäytymisen ehkäisy, elämänhallintataitojen opettelu / parantuminen, sekä laitossijoitusten purkaminen tai välttäminen. 

Jälkihuolto

Lapsella ja nuorella on oikeus lastensuojelun jälkihuollon järjestämiselle sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. Nuorelle voidaan järjestää jälkihuoltoa myös muissa tilanteissa, mikäli sen arvioidaan olevan nuoren edun mukaista.

Jälkihuollossa tuetaan lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi tai nuori on. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä huolehtii yhteisestä jälkihuoltosuunnitelman laatimisesta.

Olisitko kiinnostunut toimimaan lastensuojelun perhehoitajana?

Perhehoidosta vastaa Kymenlaakson hyvinvointialueella omais- ja perhehoidon palvelut. 

Perhehoitoperheeksi soveltuu tavallinen, vakaassa elämäntilanteessa oleva perhe. Perhehoitajaksi ryhtyminen vaatii sitoutumista lapseen sekä valmiuksia yhteistyöhön lapselle läheisten ihmisten kanssa. Perhehoitajat saavat tehtäväänsä sosiaalityöntekijän sekä perhehoidon koordinaattorin tuen.

Mikäli tunnet kiinnostusta sijaisperheenä toimimiseen, ota yhteyttä perhehoitoon.

Perhehoito Etelä-Kymenlaakso

Hamina, Kotka, Miehikkälä ja Virolahti

perhehoito.etela@kymenhva.fi

Perhehoito Pohjois-Kymenlaakso

Kouvola

perhehoito.pohjoinen@kymenhva.fi

Kymenlaakson lastensuojelulaitokset ja yhteystiedot

Takaisin ylös