Siirry sisältöön

Asiakasmaksujen maksaminen

Asiakasmaksut maksetaan laskulla pankkiin. Erillisiä palvelu- tai maksupisteitä, joissa otettaisiin maksuja vastaan, ei ole. Käytä maksaessasi laskussa olevaa viitenumeroa.

Laskujen vastaanottaminen e-laskuna, suoramaksuna tai digipostipalveluun

E-lasku

Voit vastaanottaa Kymenlaakson hyvinvointialueen laskut sähköisesti ja saada laskut e-laskuna omaan verkkopankkiisi. Saat laskun tiedot suoraan verkkopankkiisi, tarkistat ja vahvistat sen, jonka jälkeen maksu maksetaan tililtäsi eräpäivänä.

E-laskusopimuksen avaaminen verkkopankissa

 1. Tee omassa verkkopankissasi sopimus e-laskujen vastaanotosta, valitse laskujen lähettäjäksi Kymenlaakson hyvinvointialue.
 2. Kymenlaakson hyvinvointialueella on yksi laskutusaihe ”Laskut”. Tämä kattaa kaikki Kymenlaakson hyvinvointialueen lähettämät laskut.
 3. Tarvitset e-laskujen avaamiseen aikaisemman paperilaskun maksuviitteen sekä laskun saajan henkilötunnuksen.
 4. Syötä maksuviite ja henkilötunnus ja hyväksy e-laskusopimus verkkopankissa.

Pankki välittää tiedon e-laskusopimuksista Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Jos sinulla on ongelmia verkkolaskusopimuksen tekemisessä, olethan yhteydessä omaan pankkiisi.

Suoramaksu

Kymenlaakson hyvinvointialueen laskuille on mahdollista avata pankissa suoramaksusopimus. Tätä sopimusta varten tarvitset aikaisemman Kymenlaakson hyvinvointialueen laskun maksuviitteen sekä henkilötunnuksen. Suoramaksusopimuksen jälkeen saat kotiisi paperisena laskun ennakkoilmoituksen eräpäivänä tililtäsi veloitettavasta maksusta. Tieto uudesta suoramaksusopimuksesta välittyy pankista suoraan Kymenlaakson hyvinvointialueelle.

OmaPosti tai Kivra

Voit vastaanottaa Kymenlaakson hyvinvointialueen lähettämät laskut sähköisesti myös OmaPostin tai Kivran digipostipalveluihin. Lisätietoja näiden palveluiden käyttöönottamiseen saat palveluntarjoajien verkkosivuilta.

Erääntyneet maksut ja maksuvaikeudet

Maksamattomat laskut siirretään perintätoimiston (Revire Perintä Oy) perittäväksi. Erääntyneestä laskusta peritään huomautusmaksu ja korkolain mukainen viivästyskorko. Asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota ja päätöstä.

Revire Perintä kautta tulleet huomautuslaskut tulee maksaa laskulla olevalla viitenumerolla Revire Perinnän pankkitilille viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen.

Mikäli sinulla on tarve neuvotella maksuajasta tai sinulla on maksuvaikeuksia, ota yhteyttä laskussa näkyvään puhelinnumeroon (laskuun liittyvät tiedustelut).

Maksukatto

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 762 euroa. Seurantajakso on kalenterivuosi.

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 762 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 25,10 euron hoitopäivämaksu.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajan valinnan mukaan toisen huoltajan maksukertymää laskettaessa.

Terveyspalvelun käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Omissa palveluyksiköissämme syntyneet asiakasmaksut otetaan automaattisesti huomioon ja niiden kertymä näkyy laskulla, mutta muualle suoritetuista asiakasmaksuista pitää ilmoittaa viimeksi hoitoa antaneeseen hyvinvointialueen yksikköön tai laskutuskeskukseen. 

Alkuperäiset kuitit muualla annetusta hoidosta tulee esittää, jos niitä tarvitaan maksukattotodistuksen saamiseksi.

Maksukaton täyttyessä asiakas voi saada todistuksen maksukaton täytymisestä.  Todistuksen antaa se terveydenhuollon yksikkö, jossa maksukatto on täyttynyt.

Mitä maksukattoon lasketaan?

Maksukattoon lasketaan:

 • Terveyskeskusmaksut
  Yksilökohtaisen fysioterapian, ravitsemusterapian, jalkojenhoidon, puhe- ja toimintaterapian maksut
 • Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut lukuun ottamatta hammasteknisiä kuluja
 • Kuntoutuksen suoravastaanoton ja kotikuntoutuksen maksut
 • Tilapäisen kotisairaanhoidon maksut
 • Tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
 • Poliklinikkamaksut
 • Päiväkirurgisen hoidon maksut
 • Sarjahoitomaksut
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • Kuntoutushoidon maksut

Mitä jää maksukaton ulkopuolelle?

Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut:

 • Kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja kotihoito
 • Sairaankuljetus
 • Pitkäaikainen laitoshoito
 • Lääkärintodistusmaksut
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • Yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksu
 • Lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Sosiaalihuollon asiakasmaksuja ja terveydenhuollon pitkäaikaishoidon asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää ne kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Näin voidaan tehdä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumiseen. 

Näistä maksuista asiakas on saanut viranhaltijapäätöksen. Asiakkaan tulee ensisijaisesti olla yhteydessä maksupäätöksen tehneeseen viranhaltijaan, joka antaa ohjeet maksun alentamisen/perimättä jättämisen hakemukseen. Viranhaltija tekee päätöksen hakemuksen perusteella. Yhteystiedot löytyvät maksupäätöksestä.

Kymenlaakson hyvinvointialueella ei alenneta tai poisteta terveydenhuollon tasamaksuja taloudellisin perustein. Tasamaksuja ovat hinnaston mukaiset kaikille saman suuruiset maksut, esimerkiksi lääkärin/hammaslääkärin vastaanotto, poliklinikkamaksut ja lyhytaikainen laitoshoito. Julkisen terveydenhuollon maksut kuuluvat perustoimeentulotuessa hyväksyttäviin menoihin. Maksuihin voi sopia maksusuunnitelman, yhteystiedot ovat laskussa.

Mikäli asiakas haluaa asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen, vapaamuotoinen hakemus lähetetään kirjaamoon. Hakemuksesta tulee käydä ilmi lasku, jota hakemus koskee. Taloudellisen tilanteen selvityksen liitteitä ei tarvita, eikä niitä pyydetä. Hakemus menee hyvinvointialueen yksilöjaoston tai talousjohtajan päätettäväksi riippuen siitä, ovatko laskut uusia vai jo perinnässä olevia.

Kaikissa maksuissa lisätietoja saat tarvittaessa laskussa näkyvästä puhelinnumerosta (laskuun liittyvät tiedustelut). Jos asiakasmaksusta on tehty päätös, voit ottaa yhteyttä suoraan päätöksentekijään. Perusteista maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä voit lukea lisää alla olevasta liitteestä.

Oikaisuvaatimus asiakasmaksuun

Mikäli olet tyytymätön palvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen. Jos maksusta on päätös, oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen. Jos laskusta ei ole päätöstä (mm. terveydenhuollon maksut), oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait laskun. Sinun katsotaan saaneen päätöksen/laskun seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja laskun numero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimus toimitetaan Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamoon ja se käsitellään hyvinvointialueen yksilöjaostossa.

Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamo

Kirjaamon asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 9–15.

Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 19, 48100 Kotka

kirjaamo@kymenhva.fi

040 6296 630

Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakasmaksut ja hinnat

Pelastuslaitos ja sosiaali- ja terveyspalvelut

Voit tarkastella Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen asiakasmaksuja, hintoja ja perusteita alla olevista liitteistä.

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä maksutta jäljennös käsitellyistä rekisteröidyn henkilötiedoista. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Maksuttomia ovat lähtökohtaisesti myös julkisuuslain nojalla pyydetyt itseään koskevat tiedot sekä asianosaisena pyydetyt tiedot sekä asiakastietolain (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021, 26 §) nojalla pyydetyt lokitiedot.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Näin ollen pyydettäessä samaa ajanjaksoa koskevia, jo aiemmin luovutettuja tietoja, peritään luovuttamisesta maksu liitteenä olevan hinnaston mukaisesti.

Tiedon saanti asiakirjoista on muutoin maksutonta muun muassa silloin, kun

 • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
 • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi ja jäljennettäväksi
 • sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
 • asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin

Muista asiakirjoista peritään maksu liitteenä olevan hinnaston mukaisesti.

Sarastian asiakaspalvelu ja laskutuskeskus

Sarastian asiakaspalvelusivulla voit tehdä seuraavia toimintoja:

Laskutuskeskus

Kymenlaakson hyvinvointialueen lähettämien laskujen maksuihin liittyviä asioita voi tiedustella Sarastian laskutuskeskuksesta.

Puhelinnumero:  020 639 9440 

Aukioloaika: klo 9-15

Takaisin ylös