Siirry sisältöön

Mitä on terveyssosiaalityö?

Terveyssosiaalityöllä tarkoitetaan terveydenhuollossa tapahtuvaa sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta. Terveyssosiaalityön tehtävänä on turvata arjen jatkuvuutta osallistumalla asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden ja vamman tai vammautumisen aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Työntekijät antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn. Työntekijät osallistuvat kuntoutuksen suunnitteluun osana hoitotiimiä ja koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita. Yhteistyötä tehdään laajasti eri verkostojen kesken sekä läheisten ja omaisten kanssa. Terveyssosiaalityö tarjoaa myös psykososiaalista tukea. Terveyssosiaalityön asiakkailla on erilaisia etuuksien ja palveluiden tarpeita.

Terveydenhuollossa on mahdollisuus tunnistaa erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt varhaisessa vaiheessa. Terveyssosiaalityössä palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan asiakkaan sosiaalisen tilanteen ja toimintakyvyn arviointia sekä sosiaali-, kuntoutus- ja sosiaaliturvapalveluiden kokonaisuutta. Arviota tehdään myös muiden hallintoalojen ja viranomaisvastuulla olevien palvelujen tarpeesta. Tarvittaessa terveydenhuollosta tehdään lakisääteisiä ilmoituksia muille viranomaisille.

Ota yhteyttä terveyssosiaalityöntekijään

Ota yhteyttä puhelimitse

Jos sinulla tai läheiselläsi on hoitokontakti poliklinikalle tai sairaalaan, voit olla yhteydessä yksikölle nimettyyn terveyssosiaalityöntekijään puhelimitse. Puhelinnumeron löydät sivun loppupuolelta löytyvästä toimipiste- ja työntekijäluettelosta.

Keskustele chatissa

Terveyssosiaalityön chat on avoinna ma-to klo 13.30-15.30. Chatissa saat neuvoa ja ohjausta sairastamiseen liittyvästä sosiaaliturvasta ja -palveluista matalalla kynnyksellä ilman tunnistautumista. Chatin löydät chatbotista, joka avautuu sivun puhekuplaikonista. Valitse chatbotista Chat-palvelut ja Terveyssosiaalityön chat.

Terveyssosiaalityö Kymenlaaksossa

Terveyssosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat työskentelevät hyvinvointialueen toimipisteissä Kymenlaakson keskussairaalassa, Ratamokeskuksessa, Karhulan sairaalassa ja Haminan sairaalassa, Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus Hoikussa, Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilla sekä mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla.

Terveyssosiaalityö Kymenlaakson keskussairaalassa ja Ratamokeskuksessa

Kymenlaakson keskussairaalassa ja Ratamokeskuksessa sosiaalityöntekijät ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden ja vamman tai vammautumisen aiheuttamissa ongelmissa sekä sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijät antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn sekä koordinoivat asiakkaan tarvitsemia palveluita.

Yhteistyötä tehdään laajasti eri verkostojen kesken sekä läheisten ja omaisten kanssa. Terveyssosiaalityö tarjoaa myös psykososiaalista tukea.

Terveyssosiaalityö Karhulan sairaalassa, Kotkan kotisairaalassa ja palliatiivisella poliklinikalla sekä Haminan sairaalassa

Karhulan sairaalan, kotisairaalan ja palliatiivisen poliklinikan sekä Haminan sairaalan potilaille sekä omaisille tarjotaan sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta.

Sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja

Työntekijään voi ottaa yhteyttä oma-aloitteisesti tai sairaalan henkilökunnan välityksellä. Palvelu on maksuton. Käyntiä varten tulee varata aika etukäteen.

Terveyssosiaalityö kuntoutuskeskus Hoikussa

Hoiku vastaa Kymenlaakson hyvinvointialueen laitoskuntoutuksesta. Hoikun sosiaaliohjaajat osallistuvat moniammatillisen tiimin toimintaan ja auttavat, ohjaavat ja neuvovat erilaisissa sairauden aiheuttamissa ongelmissa, sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa sekä antavat apua ja tukea muuttuneen elämäntilanteen selvittelyyn. Työntekijöiltä saa tietoa muun muassa sosiaalitoimen kautta saatavista etuuksista ja palveluista, Kelan etuuksista, kuntoutuksesta, vakuutusasioista ja eläkkeistä.

Lisäksi Hoikussa annetaan yleistä ohjausta ja neuvontaa Sotiemme Veteraaneille. Kohderyhmää ovat sota- ja sotilasinvalidit, heidän puolisonsa ja leskensä, veteraanit ja erityisryhmäläiset sekä heidän omaisensa ja heidän kanssaan työskentelevät sidosryhmät. Ohjaus toteutetaan ensisijaisesti puhelimitse tai toimistokäynnillä sekä Hoikun kuntoutusjaksojen aikana.

Terveyssosiaalityö Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa

Aikuispsykiatrian osastoilla terveyssosiaalityöntekijät kuuluvat monialaiseen työryhmään osallistuen potilaskierroille ja potilaan hoitosuunnitelmiin aina tarpeen mukaan.

Työssä painottuu potilaan tarpeiden mukaisten sosiaalipalveluiden koordinointi, ajantasaisesta sosiaaliturvasta huolehtiminen sekä psykososiaalisen tuen tarjoaminen potilaan perhetilanne huomioiden. Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä potilaalle tärkeiden verkostojen kanssa osastojakson aikana ja avohoitoon siirryttäessä.

Sairaalan jokaiselle osastolle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä potilas, läheiset tai potilasta hoitava henkilökunta. Sosiaalityön palvelut ovat potilaalle maksuttomia.

Nuorisopsykiatrian terveyssosiaalityö

Nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sosiaalityöntekijä toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen kuuluu potilaan sosiaalisen tilanteen ja tuen tarpeen arviointi.  Sosiaalityön arvioinnin kautta saatua tietoa voidaan käyttää hoidon ja kuntoutuksen tai jatkohoidon suunnittelun ja tavoitteiden asettelun ja kokonaishoidon suunnittelun.

Sosiaalityön kautta mahdollistuu nuoren ja perheen sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen ja tätä kautta parempi arjen hallinta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.

Nuorisopsykiatrian poliklinikoilla tarjotaan tutkimusta ja hoitoa 13-17-vuotiaille nuorille, joiden on arvioitu tarvitsevan erikoissairaanhoitoa vakaviin mielenterveysongelmiin. Poliklinikat sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa. Nuorisopsykiatrian poliklinikan toiminta koostuu arviointikäynneistä, yksilö- ja ryhmähoidoista sekä perhetapaamisista ja verkostoyhteistyöstä. Hoito perustuu säännöllisesti arvioituun hoitosuunnitelmaan.

Nuorisopsykiatrian vuodeosasto PSY 8 on hoitoyksikkö 13-17-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat osastohoitoa. Osasto toimii päivystysluonteisesti ja vastaa alle 18-vuotiaiden sekä tahdosta riippumattomista että vapaaehtoisista kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksoista. Osastolla PSY8 hoidetaan myös vaativaa hoitoa tarvitsevia Etelä-Karjalan hyvinvointialueen nuoria.

Lastenpsykiatrian terveyssosiaalityö

Lastenpsykiatrian asiakkailla on mahdollisuus tavata sosiaalityöntekijää Kelan etuuksiin liittyvissä hakemuksissa (vammaistuki, erityishoitoraha, matkakorvaukset ja kulkeminen). Sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa kuntoutushakemusten laatimisessa (terapiat, sopeutumisvalmennuskurssit, perhekuntoutus, yksilökuntoutus) ja selvittelee kolmannen sektorin tarjoamia palveluja (tuetut lomat, kesäajan toiminnat, harrastukset)

Lastenpsykiatrian sosiaalityöntekijä tapaa vanhempia ja lasta, tekee perhetutkimusta ja toimii yhteistyössä lapsen verkostojen kanssa sekä osallistuu hoitoneuvotteluihin. Keskeinen osa sosiaalityötä on vanhempien ohjaus ja psykososiaalinen tuki.

Terveyssosiaalityön toimipisteet ja yhteystiedot

Terveyssosiaalityöntekijöiden yhteystiedot

Sinikka Tasala

Johtava sosiaalityöntekijä

Terveyssosiaalityö

sinikka.tasala@kymenhva.fi

044 383 8531

Kymenlaakson keskussairaala

Medisiininen osasto P, osasto 8B (naistentaudit ja kirurgia), syöpätautien poliklinikka, sädehoito, hoitokeskus, naistentautien poliklinikka, ihotautien poliklinikka, sisätautien poliklinikan hematologia, silmäyksikkö, korvapoliklinikka, hammaspoliklinikka

Ritva Tampio

Sosiaalityöntekijä

Kymenlaakson keskussairaala, A-osa, 6B, huone 10

044 223 1309

Operatiivinen osasto 1, päiväkirurgia, leiko- ja toikoyksiköt, kirurgian poliklinikka, kuntoutus- ja kipupoliklinikka, teho- ja valvontaosasto/kirurgiset potilaat, päivystys ja akuuttiyksikkö

Sari Terkki

Sosiaalityöntekijä

Kymenlaakson keskussairaala, A-osa, 6A, huone 8

040 489 8615

Medisiininen osasto 2, dialyysi, sydänvalvonta, sisätautien poliklinikka (ei hematologia), reumapoliklinikka, neurologian poliklinikka, keuhkopoliklinikka, teho- ja valvontaosasto/neurologiset ja sisätautipotilaat

Jaana Koskinen

Sosiaalityöntekijä

Kymenlaakson keskussairaala, A-osa, 6B, huone 6

044 223 1359

Osasto 8B (synnytys), äitiyspoliklinikka, lastentautien osasto ja poliklinikka, lastenneurologian tutkimusyksikkö ja poliklinikka

Marjo Tamminen

Sosiaalityöntekijä

Kymenlaakson keskussairaala, A-osa, 6B, huone 9

044 223 1358

Ratamokeskus

Ratamokeskus
Osoite:
 Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola (2. kerros)

Osastot 1A, 1C, 1D ja 2C, päivystys, neurologian poliklinikka, reumapoliklinikka, kirurgian poliklinikka, korvatautien poliklinikka, kuulontutkimusyksikkö ja leiko:

Salla Korkalainen

Sosiaalityöntekijä

040 488 4615

Osastot 1B, 2A, 2B ja 2D, palliatiivinen poliklinikka, lastentautien poliklinikka, äitiyspoliklinikka, naistentautien poliklinikka, sisätautien poliklinikka, ihotautien poliklinikka, keuhkopoliklinikka, geriatrinen poliklinikka, tähystysyksikkö ja hoitokeskus:

Kaisa Laurikainen

Sosiaalityöntekijä

040 488 4616

(siirryt toiseen palveluun)

Karhulan sairaala ja Kotkan kotisairaala

Hanna Meriläinen

Sosiaalityöntekijä

Osoite: Toivelinnankatu 2, Kotka

040 487 6137

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala ja poliklinikat

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala (KYPS)

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kymenhva.fi

Osasto PSY1

Anu Laukkarinen

Sosiaalityöntekijä

044 223 1273

Osasto PSY2

Potilaat sukunimen mukaan A-L:

Anu Laukkarinen

Sosiaalityöntekijä

044 223 1273

Potilaat sukunimen mukaan M-Ö:

Heidi Liukkonen

Sosiaalityöntekijä

044 223 1622

Osasto PSY4

Heidi Liukkonen

Sosiaalityöntekijä

044 223 1622

Osasto PSY6

Riitta Leino-Malmgren

Sosiaalityöntekijä

044 223 1494

Osasto PSY7

Merja Huuskonen / Teresa Laine

Sosiaalityöntekijä

044 223 1497

Kouvolan psykiatrian poliklinikka

Päihdehuollon sosiaalityö:

Anna-Mari Tynys

Sosiaalityöntekijä

Käyntiosoite: Tapiola-talo, Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola

040 683 1244

Päihdehuollon sosiaaliohjaus:

Mari Kiiveri

Sosiaaliohjaaja

Käyntiosoite: Kuusankoskenkatu 4 B, 45700 Kuusankoski

040 4898 384

Mielenterveystyön sosiaalityö:

Sari Kojo

Sosiaalityöntekijä

Käyntiosoite: Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola

040 187 6609

Mariia Tirva

vs. sosiaalityöntekijä 

Käyntiosoite: Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola

044 702 6849

Mielenterveystyön sosiaaliohjaus:

Laura Lyytikäinen

Sosiaaliohjaaja

Käyntiosoite: Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola

040 483 2021

Katja Ääpälä

Sosiaaliohjaaja

Käyntiosoite: Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola

040 635 3994

Hannemari Toivanen

vs. sosiaaliohjaaja

Käyntiosoite: Kauppalankatu 14, 45100 Kouvola

040 635 3994

Kotkan psykiatrian poliklinikka

Päihdehuollon sosiaalityö:

Satu Lampinen

vs. sosiaalityöntekijä

Käyntiosoite: Turvalantie 2, 48700 Kotka

040 634 1910

Marja Kontkanen

Sosiaalityöntekijä

Käyntiosoite: Turvalantie 2, 48700 Kotka

040 535 9154

Mielenterveystyön sosiaalityö:

Minna Rommi

Sosiaalityöntekijä

Käyntiosoite: Turvalantie 2, 48700 Kotka

040 688 3770

Mielenterveystyön sosiaaliohjaus

Anne Peltola

Sosiaaliohjaaja

Käyntiosoite: Turvalantie 2, 48700 Kotka

040 528 1486

Oona Kylmänen

vs. sosiaaliohjaaja

Käyntiosoite: Turvalantie 2, 48700 Kotka

040 489 9463

Haminan psykiatrian poliklinikka

Eki Lahti

Sosiaaliohjaaja

Käyntiosoite: Haminan terveysasema ja kiirevastaanotto, Reutsinkatu 1, 49400 Hamina

040 773 2692

Nuorisopsykiatrian osasto ja poliklinikat

Nuorisopsykiatrian osasto PSY8

Sari Laine

Sosiaalityöntekijä

044 223 1715

Kotkan nuorisopsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite: Keskuskatu 10 A, 3. kerros, 48100 Kotka

Emmi Raukola

Sosiaalityöntekijä

044 383 8529

Henna Seppänen

Sosiaalityöntekijä

044 383 8530

Kouvolan nuorisopsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite: Ilmarinkuja 3, 7. kerros, 45100 Kouvola

Marke Koskinen

Sosiaalityöntekijä

040 481 5171

Maija Lamberg-Mikkonen

Sosiaalityöntekijä

044 223 1565

Lastenpsykiatrian yksikkö

Päiväyksikkö ja Kouvolan lastenpsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite: Sairaalankuja 3 D, 3. kerros, 45750 Sairaalamäki

Jenni Marttila

Sosiaalityöntekijä

044 223 1702

Kotkan lastenpsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite: Keskuskatu 10 C, 48100 Kotka

Marjo Vuonos-Paavola

Sosiaalityöntekijä

044 223 1773

Haminan sairaala

Eki Lahti

Sosiaaliohjaaja

Käyntiosoite: Haminan terveysasema ja kiirevastaanotto, Reutsinkatu 1, 49400 Hamina

040 773 2692

Hoiku

Käyntiosoite: Kokkokallionkatu 2, 49400 Hamina (Palvelupiste puh. 040 714 0208)

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kymenhva.fi

Ulla Peju-Risu

Sosiaaliohjaaja

Hoiku: kuntoutusyksiköt 1 ja 2A

0400 948 614

Laura Hakkarainen

Geronomi-opiskelija

Kuntoutusyksiköt 2B ja 3, Sotiemme Veteraanien yleinen ohjaus ja neuvonta

044 723 7925

Takaisin ylös