Siirry sisältöön

Lisätietoa vaaratapahtumailmoituksesta löytyy tämän sivun loppupuolelta

Asiakas- ja potilasturvallisuus ovat palveluidemme laadun keskiössä

Tavoitteemme Kymenlaakson hyvinvointialueella on, että asiakkaat ja potilaat saavat vaikuttavaa ja turvallista hoitoa. Asiakkaan näkökulmasta asiakas- ja potilasturvallisuus merkitsee sitä, että hän saa tarvitsemansa palvelun, hoivan tai hoidon oikeaan aikaan, eikä siitä aiheudu hänelle ylimääräistä haittaa.

Asiakkailla, potilailla ja läheisillä on tärkeä rooli oman turvallisuutensa edistämisessä. Siksi on tärkeää antaa ammattilaisille tarvittavat taustatiedot sekä kertoa oireista, huolista ja toiveista avoimesti. Turvallisuudesta huolehtiminen on aina ensisijaisesti henkilöstön vastuulla, mutta voit myös itse vaikuttaa turvallisuuteesi, sillä olet päähenkilö kaikissa palvelu, hoito- ja tutkimustilanteissa.

Asiakas- ja potilasturvallisuus Suomessa

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus koordinoi ja kehittää asiakas- ja potilasturvallisuutta valtakunnallisesti. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkkosivujen Asiakkaille ja potilaille(siirryt toiseen palveluun)-välilehdeltä löytyy ajankohtaista tietoa muun muassa miten voi itse vaikuttaa palvelun tai hoidon turvallisuuteen. Välilehden Ohjeita asiakkaille ja potilaille(siirryt toiseen palveluun) kohdasta pääsee tutustumaan esimerkiksi lääkityslistaan ja miksi se kannattaa tehdä sekä miten valmistaudutaan etävastaanotolle.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategialla ja toimeenpanosuunnitelmalla 2022-2026 edistetään osallisuutta, turvallisuutta vahvistavia toimia ja turvallisuuskulttuurin johtamista Suomessa. Strategia soveltuu niin julkisille kuin yksityisille toimijoille sekä kaikille turvallisuutta edistäville sidosryhmille.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan.

Vaaratapahtuma

Vaaratapahtumalla tarkoitetaan asiakkaan tai potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa. Vaaratapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi ja hoidon järjestelyihin, lääkitykseen tai lääkinnällisten laitteiden toimintaan liittyvät epäselvyydet.

Jos havaitset hoidossasi vaaratapahtuman, kannattaa ottaa asia heti puheeksi henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi silloin, jos epäilet, että saamasi lääkkeet eivät ole oikein.

Mikäli koet että sinun tai läheisesi palvelussa, hoivassa tai hoidossa on tapahtunut läheltä piti- tai vaaratapahtuma, pyydämme sinua tai läheistäsi tekemään vaaratapahtumailmoituksen.

Vaaratapahtumailmoituksen tekeminen

Ilmoituksessa kuvataan tapahtuma: mitä ja miten tapahtui sekä mitkä olivat seuraukset. Lisäksi asiakas, potilas tai läheinen voi kertoa oman näkemyksensä siitä, miten tapahtuman toistuminen voitaisiin estää. Vaaratapahtumailmoitukset viedään tiedoksi ja käsiteltäväksi siihen toimintayksikköön, jossa tapahtuma on sattunut. Käsittelyyn kuuluu vaaratapahtumaan myötävaikuttaneiden tekijöiden selvittäminen ja toiminnan kehittäminen vastaavien vaaratapahtumien estämiseksi.

Vaaratapahtumailmoitus tehdään nimettömästi, eikä ilmoituksiin anneta erillistä vastausta.  Tapahtumista ilmoittaminen auttaa meitä parantamaan toimintaamme ja tapojamme niin, että uusilta vastaavilta tapahtumilta voitaisiin välttyä parantaaksemme hoidon laatua ja turvallisuutta. 

Ethän liitä vaaratapahtumailmoitukseen henkilötunnuksia tai muita salassa pidettäviä tietoja.

Vaaratapahtumailmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön asiakas tai potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen tai kantelun. Sosiaali- ja potilasasiamiehet auttavat tarvittaessa muistutuksen ja kantelun tekemisessä.

Yhteyshenkilö

Camilla Seppälä

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö

camilla.seppala@kymenhva.fi

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut

Sosiaali- ja terveysministeriö on kerännyt verkkoon tietoa asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Lue lisää(siirryt toiseen palveluun)

Potilasvakuutuskeskus

Potilasvakuutuskeskus eli PVK toimii potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana ja tuottaa potilasvahingoista tietoa terveydenhuollon ja vakuutusyhtiöiden toiminnan sekä potilasturvallisuustyön tueksi. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

Lue lisää(siirryt toiseen palveluun)

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys

Yhdistys tarjoaa tietoa asiakas- ja potilasturvallisuudesta, järjestää koulutusta ja edistää asiakas- ja potilasturvallisuuden tutkimusta sekä tukee asiakkaita ja potilaita oman turvallisuutensa edistämisessä.

Lue lisää(siirryt toiseen palveluun)

Takaisin ylös