Siirry sisältöön

Omavalvonta

Hyvinvointialueet vastaavat järjestämis- ja tuottamisvastuullaan olevien sote- ja pelastuspalvelujen valvonnasta ja ohjauksesta. Omavalvonta on keskeinen valvonnan muoto. Se tarkoittaa toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä asiakkaan näkökulmasta. Omavalvonta on asiakas- ja potilasturvallisuustyötä, laatutyötä ja hyvää asiakaspalvelua. Valvonnan perustana on hyvinvointialueen strategia, palvelustrategia, pelastuslaitoksen palvelutasopäätös, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohje, laaditut sopimukset ja omavalvontaohjelma.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) säädetään omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on sote-valvontalain mukaisessa toiminnassaan varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen ja tekemiensä sopimusten noudattaminen. Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on omavalvonnassaan erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista.

Laissa pelastustoimen järjestämisestä (613/2021, § 16) säädetään pelastustoimen omavalvonnasta. Hyvinvointialueen on laadittava järjestämisvastuuseensa kuuluvista pelastustoimen tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma.

Omavalvontaohjelma

Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten hyvinvointialueen tehtävien lainmukainen hoitaminen ja sopimusten noudattaminen toteutuu ja kokonaisuutena järjestetään sekä miten varmistetaan palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Omavalvontaohjelmassa on todettava, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. 

Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet tullaan julkaisemaan julkisessa tietoverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla.

Kymenlaakson hyvinvointialueelle on laadittu omavalvontaohjelma, joka on hyväksytty aluehallituksessa 12.12.2022. Omavalvontaohjelma ohjaa hyvinvointialueen omavalvontaa.

Omavalvontaohjelma

Kymenlaakson hyvinvointialueen omavalvontaohjelma sisältää hyvinvointialueelle kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden valvonnan ja omavalvonnan periaatteet.

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvonta on palvelujen laadun ja palvelutoiminnan kehittämisen tärkein väline. Omavalvonnassa varmistetaan palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Omavalvonta on toimintayksiköissä toteutettavaa jatkuvaa ja säännöllistä toiminnan tarkastelua ja valvontaa, mutta asiakirjoista erityisesti omavalvontaohjelma sekä omavalvontasuunnitelma ohjaavat omavalvonnan toteutumista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Omavalvontasuunnitelma on päivittäinen työväline, jonka avulla seurataan, arvioidaan ja kehitetään palvelujen laatua ja turvallisuutta toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan riskit, niiden tunnistaminen, ehkäiseminen ja korjaaminen riittävän aikaisessa vaiheessa. Suunnitelmassa kerrotaan, miten toimitaan, jos palvelu ei toteudu suunnitelman mukaisesti ja asiakasturvallisuus mahdollisesti vaarantuu. Tavoitteena on, että henkilökunta arvioi omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja sen toteutumisen seurantaan osallistuvat esihenkilö ja henkilöstö. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka tulee olla nähtävillä yksikössä esimerkiksi ilmoitustaululla. Asiakirjan tulee olla asiakkaiden saatavilla ilman erillistä pyyntöä. Yksikön tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää se aina tilanteen ja säädösten muuttuessa.

Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluiden laatimat omavalvontasuunnitelmat tullaan päivittämään tälle sivulle.

Takaisin ylös