Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu Kotkassa tiistaina 30.5.2023. Aluehallituksen asioina ovat muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen osallisuusohjelman hyväksyminen ja tuottavuusohjelman valmistelun tilannekatsaus sekä asumisen palveluiden vuokrasopimusten ehtojen muutos.

Kymenlaakson hyvinvointialueen osallisuusohjelman hyväksyminen

Osallisuusohjelma tukee Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaa. Ohjelman selvitystyössä ovat olleet mukana alueen kunnat, järjestöjen verkostot, sekä hyvinvointialueen henkilöstöä ja valtuutettuja. Lisäksi ohjelman pohjalla on vahva kansallinen yhteistyö hyvinvointialueiden kesken, jota johtavat SITRA sekä THL.

Osallisuusohjelmassa määritellään tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit strategiakaudelle 2023–2025. Ohjelman tavoitteet on laadittu yhdessä osallisuustyöryhmän kanssa selvitystyön materiaalin pohjalta ja ohjelman saavutettavuutta on työstetty yhdessä vaikuttamistoimielinten ja alueen erityisryhmäläisten kanssa.

Aluehallitukselle esitetään, että aluehallitus hyväksyy osaltaan Kymenlaakson hyvinvointialueen osallisuusohjelman 2023–2025 ja antaa sen aluevaltuuston hyväksyttäväksi.

Kymenlaakson hyvinvointialueen tuottavuusohjelman 2023–2025 valmistelun tilanne

Tuottavuusohjelman tavoitteena on valtuuston joulukuussa 2022 hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti saavuttaa tasapainoinen talous vuonna 2025. Tuottavuusohjelmaan kootaan yhteen kustannussäästöjä ja -hillintää sisältävät toimenpiteet systemaattisesti johdettavaksi kokonaisuudeksi.

Tuottavuusohjelman valmistelutyö on käynnistetty helmikuussa 2023.

Aluehallitukselle esitetään, että aluehallitus merkitsee tuottavuusohjelman valmistelutilanteen tiedoksi.

Asumisen palveluiden vuokrasopimusten ehtojen muutos

Asumisen palveluiden asukkaiden vuokrasopimukset on vuoden 2019 keväästä alkaen tehty Kymsoten sopimuspohjalle. Osalla palveluiden piiriin ennen vapaaehtoisen kuntayhtymän aloittamista tulleista asukkaista on sopimuksia, jotka on laadittu entisten kuntien tai kuntayhtymien sopimuspohjiin. Kymsoten asukasvuokrasopimuksiin on kirjattu ehto, jonka mukaan vuokran korotus voi enimmillään olla viisi prosenttia edellisvuodesta.

Useissa kohteissa vuokrat eivät vastaa kiinteistöistä syntyviä todellisia käyttökustannuksia ja tästä johtuen esitetään vuokran korotusta rajaavan ehdon poistamista, jotta vuokrat voidaan määrittää todellisten kulujen mukaan maksettavaksi. Muutos ei vaikuta asukkaiden nykyisiin asumisen palveluihin, vaan ne jatkuvat entisen mukaisesti.

Ikääntyneiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asukkaan asumiskulut vähennetään asumispalvelumaksusta asiakasmaksulain määrittämällä tavalla. Käytännössä ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakas maksaa korkeammasta vuokrasta vähemmän asiakasmaksua. Jos vuokran osuus on pienempi, asiakasmaksun osuus kasvaa. Vuokrien korotus ei täten juurikaan vaikuta asiakkaan maksamien asiakasmaksun ja vuokran kokonaiskustannuksiin.

Yhteisöllisen asumisen asiakkaiden asiakasmaksu lasketaan kotihoidon asiakasmaksun mukaisesti, eikä vuokran osuutta huomioida asiakasmaksua määriteltäessä. Kehitysvammaisilta ja vaikeavammaisilta asiakkailta ei peritä palvelumaksua lainkaan. Nämä asiakkaat maksavat asumistuen jälkeen jäävät asumiskulut sellaisenaan ja mahdollinen korotus näkyy suoraan kasvaneena menona.

Aluehallitukselle esitetään päätettäväksi, että asumisen palveluiden vuokrasopimusten ehtoja muutetaan siten, että vuokran korotusta rajaava 5 %:n enimmäiskorotusehto poistetaan ja vuokrien korotuksen perusteeksi kirjataan kiinteistön todellisten käyttökustannusten muutos. Vuokrasopimusten ehtojen muuttamisesta pyydetään suostumus asiakkailta. Vuokrasopimukset irtisanotaan päättymään 31.12.2023 niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät hyväksy vuokran korotusta rajaavan 5 %:n enimmäiskorotusehdon poistamista. Niiden henkilöiden, joiden asumiskuluja ei voida huomioida asiakasmaksuissa, vuokraa korotetaan sopimusten uudistamisprosessin yhteydessä korkeintaan 5 %.

Takaisin ylös