Siirry sisältöön

Palvelulautakunnan valmistelun pohjana on aluehallituksen viime joulukuinen päätös, jonka mukaan maakunnan alueella toimii tulevaisuudessa seitsemän sote-keskusta nykyisen 13 terveysaseman sijaan. Palvelulautakunta on selvittänyt palveluverkon nykytilaa ja pohtinut periaatteita, joilla terveysasemien määrä voidaan vähentää kuudella nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.

Osana valmistelutyötä järjestettiin helmi-huhtikuussa useita eri kuulemistilaisuuksia, etätilaisuuksia ja asukkaiden kohtaamisia eri puolilla Kymenlaaksoa. Tilaisuudet järjestettiin kohderyhmittäin: asukkaat, henkilöstö, kuntapäättäjät, järjestöt, luottamushenkilöt ja muut sidosryhmät. Kuulemisten, kohtaamisten ja tilaisuuksien tarkoituksena oli kertoa ajantasaisesta valmistelun tilanteesta ja osallistaa mukaan valmisteluprosessiin.

Valmistelutyön osana asukaskyselyt

Selvitystyössä asukkaille tehtiin myös kyselyitä: 13-21 -vuotiaille nuorille suunnattu pelillinen Hyvinvointia Kymenlaaksossa -kysely, prototyyppikysely valitulle asiakasraadille sekä kysely, johon pystyi vastaamaan joko sähköisesti tai paperiversiona eri tilaisuuksissa. Kyselyihin saatiin yhteensä noin 950 vastausta. 

Kyselyiden kommentit painottuivat palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden kysymyksiin. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisten palvelujen toteutumisesta eri puolilla Kymenlaaksoa kannettiin huolta. Palveluverkon muutoksen mahdollisista vaikutuksista oltiin huolissaan erityisesti ikääntyneen väestön osalta. Mahdollisesti vähenevistä fyysisten toimipisteiden korvaavista digi- ja liikkuvista palveluista toivottiin konkreettisia suunnitelmia ja lisää tietoa. Tämänhetkiset julkisen liikenteen yhteydet huolestuttivat. Digituen merkitystä korostettiin. Edellä mainitut asiat on otettu huomioon valmistelutyössä.

Palveluverkon toimenpiteet toteutettaisiin vaiheittain

Palvelurakenteen ja palveluverkon valmistelutyössä palvelulautakunta on käsitellyt asiaa kahdessa kokouksessa (21.2.2024 ja 27.3.2024) ja yhdessä työpajassa (27.03.2024).

Palvelulautakunnan kokouksessa 24.4.2024 valmisteltiin aluehallitukselle esitystä palveluverkosta. Palvelulautakunta esittää päätöksentekoa vaiheistettavaksi. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin palveluverkon ensimmäiset toimenpiteet lakkautettavien kohteiden osalta. Yksiköt olisivat Elimäen, Jaalan ja Miehikkälän terveysasemat.

Lisäksi palvelulautakunta esittää, että aluevaltuuston käsittelemä ja esittämä investointisuunnitelma kohdennetaan uuden sote-keskuksen osalta Kuusankoskelle. Myöhemmässä vaiheessa toteutettaisiin palveluverkon seuraavat toimenpiteet, joihin vaaditaan vielä erilliset päätökset.

Palveluverkkovalmistelusta saatujen palautteiden perusteella palvelulautakunta esittää, että jatkovalmistelussa huomioidaan muun muassa:

Esitys etenee seuraavaksi aluehallitukseen

Palvelulautakunta luovuttaa esityksen aluehallitukselle. Suunnitelmissa on, että aluehallitus tekee päätöksen palveluverkosta 11.6.2024. Sitä ennen esitys lähetetään lausuttavaksi eri tahoille.

Tämä hyvinvointialueella käynnissä oleva fyysiseen palveluverkkoon liittyvä selvitystyö ja päätöksenteko etenee suunnitelmallisesti ja ainakin toistaiseksi erillään hallituksen kehysriihessä 16.4.2024 esitetyistä sairaala- ja päivystysverkkoon kohdistuvista muutoksista, joissa on mukana Kouvolan yöpäivystyksen toiminta.

Takaisin ylös