Siirry sisältöön

Palautetta voi antaa suoraan yksikölle

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit antaa palautetta suoraan siihen yksikköön, jonka asiakkaana olet ollut.

Nopeimmin saat asiaa selvitettyä ottamalla yhteyttä suoraan palveluyksikköön tai sen esimieheen.

Muistutus

Muistutuksen voi tehdä asiakas, potilas tai hänen omaisensa tai läheisensä kirjallisena. Muistutuksen voi tehdä kirjallisena tai valmiilla lomakkeella. Vain erityistilanteessa muistutuksen voi tehdä suullisesti. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman tarkkaan, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksessa on hyvä mainita sen henkilön/niiden henkilöiden nimi tai tehtävä, joiden toimintaa muistutus koskee. Jos nimet eivät ole tiedossa, on hyvä kertoa mahdollisimman tarkka tapahtuma-aika ja -paikka.

Muistutuksen tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Muistutus ei rajoita asiakkaan tai potilaan oikeutta tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle.

Muistutuksella ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään päätökseen. Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Muistutuksiin vastaavat toimintayksiköiden esimiehet. He käsittelevät muistutuksen yhdessä sen yksikön kanssa, jota muistutus koskee. Muistutukseen vastataan pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus siitä, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on johtanut.

Muistutus lähetetään Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamoon osoitteeseen.
Emme suosittele muistutuksen lähettämistä sähköpostilla, ellei käytössänne ole suojattu sähköposti.

Kirjaamon yhteystiedot

Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamo

Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 19, 48100 Kotka

kirjaamo@kymenhva.fi

05 220 51

Kantelu

Saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun tyytymätön asiakas tai potilas voi tehdä myös kantelun (Etelä-Suomen) aluehallintovirastoon tai Valviraan. Muita valvontaviranomaisia ovat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Valvovalle viranomaiselle tehty kantelu koskee yleensä virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä. Valvova viranomainen voi kantelun perusteella antaa mm. hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelu on tehty.

Valvontaviranomainen voi arvioida, että kanteluna vireille tullut asia on tarkoituksenmukaista käsitellä muistutuksena. Tällöin asia siirretään käsiteltäväksi (kts.edellä). Yli kaksi vuotta vanhasta tapahtumasta tehtyä kantelua ei yleensä oteta tutkittavaksi ellei viranomainen harkitse siihen olevan erityistä syytä.

Kantelulla ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään päätökseen.

Korvauksen hakeminen Potilasvakuutuskeskukselta

Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Keskus ratkaisee potilasvahinkolain perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko. Potilasvakuutuskeskus on vakuutuslaitos ja se käsittelee ainoastaan vakuutusasioita.

Takaisin ylös