Siirry sisältöön

Palautetta voi antaa suoraan yksikölle

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit antaa palautetta suoraan siihen yksikköön, jonka asiakkaana olet ollut. Nopeimmin saat asiaa selvitettyä ottamalla yhteyttä suoraan palveluyksikköön tai sen esimieheen.

Voit myös hyödyntää palautelomakettamme.

Muistutus

Muistutuksen voi tehdä asiakas, potilas tai hänen omaisensa tai läheisensä kirjallisena. Muistutuksen voi tehdä kirjallisena tai valmiilla lomakkeella. Vain erityistilanteessa muistutuksen voi tehdä suullisesti. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman tarkkaan, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksessa on hyvä mainita sen henkilön/niiden henkilöiden nimi tai tehtävä, joiden toimintaa muistutus koskee. Jos nimet eivät ole tiedossa, on hyvä kertoa mahdollisimman tarkka tapahtuma-aika ja -paikka.

Muistutuksen tekemiselle ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Muistutus ei rajoita asiakkaan tai potilaan oikeutta tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle.

Muistutuksella ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään päätökseen. Sosiaali- ja potilasasiavastaava neuvoo tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Muistutuksiin vastaavat toimintayksiköiden esimiehet. He käsittelevät muistutuksen yhdessä sen yksikön kanssa, jota muistutus koskee. Muistutukseen vastataan pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus siitä, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on johtanut. Muistutuksen johdosta annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella
hoidostaan, palvelustaan tai kohtelustaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille

Muistutus lähetetään Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamoon osoitteeseen.
Emme suosittele muistutuksen lähettämistä sähköpostilla, ellei käytössänne ole suojattu sähköposti.

Kirjaamon yhteystiedot

Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamo

Kirjaamon asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 9–15.

Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 19, 48100 Kotka

kirjaamo@kymenhva.fi

040 6296 630

Kantelu

Saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun tyytymätön asiakas tai potilas voi tehdä myös kantelun (Etelä-Suomen) aluehallintovirastoon tai Valviraan. Muita valvontaviranomaisia ovat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Valvovalle viranomaiselle tehty kantelu koskee yleensä virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä. Valvova viranomainen voi kantelun perusteella antaa mm. hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelu on tehty.

Valvontaviranomainen voi arvioida, että kanteluna vireille tullut asia on tarkoituksenmukaista käsitellä muistutuksena. Tällöin asia siirretään käsiteltäväksi (kts.edellä). Yli kaksi vuotta vanhasta tapahtumasta tehtyä kantelua ei yleensä oteta tutkittavaksi ellei viranomainen harkitse siihen olevan erityistä syytä.

Kantelulla ei voi hakea muutosta viranhaltijan tekemään päätökseen.

Potilasvahinko

Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Keskus ratkaisee potilasvahinkolain perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko. Potilasvakuutuskeskus on vakuutuslaitos ja se käsittelee ainoastaan vakuutusasioita.

Lääkevahinko

Voit hakea korvauksia lääkevahinkovakuutuksesta, jos lääke on aiheuttanut sinulle yllättävän haittavaikutuksen. Korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä vahinkoilmoituslomake ja lähettämällä se postitse Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

Korvausvaatimus on esitettävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tiedon lääkkeen aiheuttamasta vahingosta. Vaatimus on esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa lääkkeen käytön lopettamisesta.

Esinevahinko

Pääsääntöisesti vastaat itse omaisuudesta, joka sinulla on mukanasi sairaalassa. Sairaala voi kuitenkin korvata kadonnutta tai vahingoittunutta omaisuutta, jos et ole terveydentilasi vuoksi pystynyt huolehtimaan siitä, ja vahinko johtuu työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä. Tyypillisiä korvattavia esineitä ovat potilaalle välttämättömät apuvälineet kuten silmälasit tai hammasproteesi.

Sairaala ei vastaa vahingosta, jos potilas on todennäköisesti itse hukannut omaisuuttaan. Sairaala ei myöskään vastaa välttämättömien hoitotoimenpiteiden vuoksi vaurioituneesta tai kadonneesta potilaan omaisuudesta.

Toimita tai postita vahingonkorvaushakemuslomake Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamoon. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, käytä Kymenlaakson hyvinvointialueen turvaposti-palvelua.

Salatun sähköpostin lähettäminen

Tietojen turvalliseen lähettämiseen sähköisesti käytetään Kymenlaakson hyvinvointialueen turvaposti-palvelua. Turvapostin lähettämiseen tarvitset internet-selaimen ja sähköpostitilin. Palvelun käyttö edellyttää sähköpostiosoitteen rekisteröimistä palveluun.

Kymenlaakson hyvinvointialueen kirjaamo

Kirjaamon asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 9–15.

Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 19, 48100 Kotka

kirjaamo@kymenhva.fi

040 6296 630

Tapaturma

Jos sairaala- tai hoitokäyntisi yhteydessä joudut tapaturmaan tai onnettomuuteen, saatat olla oikeutettu vakuutuksen myöntämään korvaukseen. Voit tiedustella asiaa potilasasiavastaavalta.

Takaisin ylös