Siirry sisältöön

Kehittämisen teemat

Hankekehittämisen avulla edistämme seuraavia tavoitteita:

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Kehittämishankkeiden rahoitus toteutetaan pääosin hakumenettelyn kautta ulkopuolisella rahoituksella. Ulkopuolinen rahoitus muodostuu valtionavustuksista ja EU-rahoituksesta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kymenlaakso

Kymenlaakson tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa kehitetään uudenlaista tulevaisuuden toimintatapaa, jossa pääsee tarvitsemiensa palveluiden piiriin yhdellä kontaktilla. Tavoitteena on asiakkaita palveleva, tehokas, monialaisuutta tukeva, yhteensovitettu ja tavoitteellisesti toimiva palvelurakenne, jossa etäpalvelujen käyttö on luonteva osa sote-keskuksen palvelutuotantoa.

Perhekeskukset toimivat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen sateenvarjon alla, toteuttaen vahvaa perhekeskustoimintamallin mukaista monialaista, kumppanuuteen perustuvaa verkostoyhteistyötä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa.

Hankeaika: 1.1.2020–31.12.2023

Lisätietoja

Johanna Niilo-Rämä

Hankepäällikkö

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja Suomen kestävän kasvun ohjelman RRP-hanke

johanna.niilo-rama@kymenhva.fi

Kymenlaakson digitaalinen sotekeskus osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

Hanke toteutetaan Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti.

Kymenlaaksossa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa rakennetaan Digitaalinen Sotekeskus yhteistyössä muiden alueiden ja kumppanien kanssa. Tavoitteena on muodostaa toimivat digitaaliset palvelupolut Kymenlaakson alueen kantokyvyn sekä koronan aiheuttaman hoito- palvelu ja kuntoutusvelan näkökulmasta, tärkeimmille erityisryhmille. Tämän lisäksi hankkeessa vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kokonaisuutta.

Kymenlaakson Digitaalisen sotekeskuksen tavoitteena on koota yhteen asiakkaan sähköisen asioinnin kanavat sekä ammattilaisten digitaaliset työvälineet. Digitaalinen sotekeskus palvelee niitä asiakkaita, joilla on valmius asioida sähköisesti tai etänä niissä terveyden- ja sosiaalihuollon asioissa, joissa se on mahdollista.

Lisäämällä sähköisiä asiointikanavia vapautetaan ammattilaisten aikaa fyysisissä toimipisteissä niille asiakkaille, jotka ovat heikossa ja haavoittuvassa asemassa tai joilla ei ole mahdollisuutta asioida sähköisesti. Digitaalinen sotekeskus helpottaa asiakkaan palvelun saatavuutta, säästää hänen aikaansa sekä on saavutettavissa helposti verkossa silloin, kun asiakkaalle sopii.

Kehittämistyöllä tuetaan toimintamallien uudistamista, edistetään hoito- ja palvelutakuun toteutumista, panostetaan ongelmien nykyistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn, vahvistetaan palveluiden laatua ja kustannusvaikuttavuutta sekä lisätään uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Lisäksi tuetaan hyvinvointialueen terveydenhuollon asiakasohjauksen sekä sosiaalihuollon asiakasneuvonnan ja –ohjauksen kehittämistä. Jatkossa asiakkaan ensimmäisenä kohtaavalla ammattilaisella on käytössään järjestelmät, jotka auttavat ammattilaista arvioimaan asiakkaan hoidon tai palveluntarvetta kokonaisvaltaisemmin ja yhdenvertaisemmin.

Hankeaika 1.1.2023–31.12.2025

Lisätietoja

Johanna Niilo-Rämä

Hankepäällikkö

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja Suomen kestävän kasvun ohjelman RRP-hanke

johanna.niilo-rama@kymenhva.fi

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut Kymenlaakso

Hankkeella tuodaan laatua ikääntyneiden palveluihin.

Hankkeen kehittämistyöllä edistetään iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuutta ja toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta iäkkäät voivat asua turvallisesti omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on luoda turvallinen ja toimintakykyinen arki ikääntyneelle vahvistamalla asiakaslähtöisiä ja oikea-aikaisia palveluja, joita tuetaan riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä sekä palvelujen laadun varmistamisella. 

Oikea-aikaista ja monialaista palvelutarpeen arviointia kehittämällä sekä rakentamalla kuntoutumista ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ikääntyneen palvelupolun eri vaiheissa pyritään helpottamaan asiakkaan yhteydenottoa ja palvelujen saatavuutta. Tärkeää on sujuvoittaa asiakkaan liikkumista palvelujen välillä, huomioiden yhdyspinnat kuntiin ja kolmanteen sektoriin. Yhtenä mahdollistavana osa-alueena on laadukkaan kotiutumisen kehittäminen. Hankkeella pyritään varmistamaan kaikille alueen asiakkaille yhdenvertaiset palvelut ja niiden myöntämisen perusteet. Tämän lisäksi vahvistetaan kotona asumista tukevaa teknologiaa toimintamalleineen, sekä sosiaalihuollon osaamista ja kirjaamista erityisesti kotihoidossa. 

Hankeaika 1.1.2022–31.12.2023

Hankkeen kokonaisuudet
– Kotiin annettavien palveluiden johtaminen ja asiakkuuksien hallinta – kuntoutus
– Kotiin annettavien palveluiden johtaminen ja asiakkuuksien hallinta – monialainen
– Kotiin annettavien palveluiden kokonaisprosessien varmistaminen
– Digitaalisuuden laajentaminen
– Kotihoidon tarvepohjaisen toimintamallin jatkokehitys
– Sosiaalihuollon rakenteiden kehittäminen

Lisätietoja

Aleksandra Salo

Projektipäällikkö

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Kymenlaakso -hanke

aleksandra.salo@nhg.fi

Niina Joukanen

kehittäjä

Kotiin annettavien palveluiden johtaminen ja asiakkuuksien hallinta – monialainen yhteistyö

niina.joukanen@kymenhva.fi

0406263498

Laura Ihatsu

projektikoordinaattori

Kotiin annettavien palveluiden johtaminen ja asiakkuuksien hallinta – kuntoutus

laura.ihatsu@kymenhva.fi

0401684044

Sini Heinonen

projektikoordinaattori

Kotiin annettavien palveluiden kokonaisprosessien varmistaminen

sini.heinonen@kymenhva.fi

0401597326

Sanni Molonen

projektikoordinaattori

Kotihoidon tarvepohjaisen toimintamallin jatkokehitys

sanni.molonen@kymenhva.fi

0406500729

Niina Forsström

projektikoordinaattori

Digitaalisuuden laajentaminen

niina.forsstrom@kymenhva.fi

0406139558

Hanna-Mari Frimodig

projektikoordinaattori

Sosiaalihuollon rakenteiden kehittäminen

hanna-mari.frimodig@kymenhva.fi

0406245376

Palliatiivisen hoidon kehittäminen

FinPall-hankkeen tavoitteena on parantaa tarvelähtöistä ja tasa-arvoista palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon pääsyä Etelä-Suomen yhteistyöalueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat palliatiivista hoitoa tarvitsevat potilaat ja heidän läheisensä sekä palliatiivisen hoidon osaamista, resursseja ja konsultaatiotukea tarvitsevat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattilaiset.       

Kymenlaaksossa hankkeen myötä perustetaan palliatiivinen keskus integroimalla olemassa olevat poliklinikka-, kotisairaala- ja tukiosastopalvelut yhteen vahvistaen niiden toimintaa. Lisäksi käynnistetään poliklinikkatoiminnan yhteyteen liikkuva konsultaatiotoiminta vuodeosastojen tueksi.                                                                                                                                                                                                  

Hankeaika: 1.1.2022–31.12.2023

Lisätietoja

Sanna Vaija-Kääriä

Hankekoordinaattori, Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelman hanke

sanna.vaija-kaaria@kymenhva.fi

ICT-muutoshanke

Hankkeessa hallinnoidaan ja toteutetaan Kymenlaakson hyvinvointialueen ICT-valmistelu kansallisen hyvinvointialueiden viitearkkitehtuurin mukaisesti. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on, että hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 sillä on käytössään toimivat yhteiset hallinnon tietojärjestelmät ja toimintamallit sekä tarkoituksenmukaiset toimialasidonnaiset erillisjärjestelmät, joissa on huomioitu valmisteluvaiheen aikana hyvinvointialueen myötä toimintaan ja järjestelmiin tehtävät välttämättömät muutokset. Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa häiriötön toiminta ja toiminnan jatkuvuus järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa 2022 – 2023.

Vuosina 2023–2025 hankkeen tavoitteena on jatkaa kehitys- ja toteutustyötä tarkentuvan suunnittelun ja rahoituspäätösten linjausten mukaisesti.

Hankeaika: 1.7.2021–31.12.2025

Lisätietoja

Mäntynen Sirpa

Hankepäällikkö

Sote- ja pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoshanke

sirpa.mantynen@kymenhva.fi

Lisätietoja kehittämisestä Kymenlaakson hyvinvointialueella

Ninni Taavitsainen

Kehittämispäällikkö

Hankehallinto

ninni.taavitsainen@kymenhva.fi

Takaisin ylös