Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen tavoitteena on kehittää palveluja entistä asiakaslähtöisemmiksi ja vaikuttavammiksi. Tavoitteena on, että palvelujen piiriin pääsee entistä nopeammin ja helpommin. Tulevaisuudessa hyvinvointialueella on käytössä myös aiempaa enemmän digitaalisia yhteydenottotapoja ja asiointikanavia.   

– Jotta nuorten palvelujen kehittämistyötä voidaan tehdä parhaalla mahdollisella tavalla, on nuorten ajatusten ja toiveiden tultava myös kuulluksi. Vuoden 2023 aikana hyvinvointialueella kerättiin kymenlaaksolaisten nuorten ajatuksia mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen tueksi verkkokyselyn avulla, kuudessa erillisessä työpajassa, sekä Mikä vituttaa -konseptin mukaisessa teemaillassa, sanoo Kymenlaakson hyvinvointialueen digitaalinen sotekeskus -hankkeen projektipäällikkö Noora Haimi.

Nuorten vastauksissa nousivat esiin erilaiset teemat, muun muassa vanhempien rooli ja tuki kotona, anonyymit matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut, luottamuksen syntyminen ammattilaisen kanssa, sekä päihteidenkäyttöön liittyvä avoimuus ja seuraamukset.

– Vastausten mukaan chatit sekä erilaiset digitaaliset ja pelilliset ratkaisut voivat tarjota apua nuorille. Samalla vastauksissa nousi esiin se, että digitaaliset palvelut eivät voi korvata lähipalveluja, vaan digi- ja lähipalveluiden on tärkeää toimia rinnakkain, Haimi sanoo.

Verkkokyselyyn vastasi 75 nuorta. Työpajoissa ja teemaillassa kohdattiin ja keskusteltiin yhteensä 66 nuoren kanssa.

Opiskeluterveydenhuollon Terkkari-chat ja kuraattorien ja psykologien digiajanvaraus käynnistyivät tammikuussa

Kymenlaaksossa nuorten toiveita digitaalisten palveluiden käytöstä on kuultu. Opiskeluhuollon palvelujen ammattilaiset ovat opiskelijoiden tavoitettavissa jatkossa myös digitaalisten palveluiden kautta. Opiskeluterveydenhuollon Terkkari-chat on opiskelijoille matalan kynnyksen kanava ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan. Opiskelijoilla on jatkossa mahdollisuus varata aika digipalvelun kautta psykologille tai kuraattorille ensikäynnin lähi- tai etävastaanotolle.

Nuorten osallistaminen on osa laajempaa nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämisen kokonaisuutta, joka toteutetaan osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Nuorilta saatuja kehittämisideoita ja -toiveita huomioidaan tässä kehittämistyössä vuosina 2023–2025.  


Kymenlaaksolaisten nuorten vastaukset mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisen tueksi 

Sitaateissa olevat kommentit ovat nuorten ajatuksia kyselystä, työpajasta tai teemaillasta.

1. Tuki ja apu vanhemmilta

Nuorten ajatuksista nousi vahvasti esiin se, että nuoret odottavat tukea ja apua kotoa vanhemmilta. Vanhempien tulisi olla nuorten mielestä ne, jotka uskaltavat asettaa rajat ja pitää niistä kiinni. Nuorten mielestä vanhemmat, sekä tietyissä tilanteissa myös ammattilaiset, tarvitsevat apua ja tukea vaikeidenkin asioiden puheeksi ottoon. 

2. Kevyet ja anonyymit palvelut

Nuoret toivovat kevyitä ja anonyymeja eli tunnisteettomia kanavia ajatustensa purkamiseen. Tällaisia anonyymeja palveluita voisivat olla esimerkiksi erilaiset chat-palvelut sekä kohtaamispaikkatoiminta. Anonyymejä palveluita nuoret toivovat tilanteissa, joissa asia on sellainen, että siitä on vaikea keskustella kasvotusten tai kun nuori ei ole keskustellut henkilön kanssa aiemmin. Nuoret toivovat anonyymejä palveluita myös siksi, että he pelkäävät seuraamuksia kertomastaan. Nuoret toivovatkin ammattilaisilta avoimuutta siinä, mitä nämä seuraamukset käytännössä tarkoittavat. 

3. Luottamus nuoren ja ammattilaisen välillä

Luottamuksen syntyminen oli nuorten mielestä avainasemassa siinä, että nuori haluaa asioida palveluissa omalla nimellään ja kasvoillaan. Se, jos luottamusta ammattilaiseen ei synny tai “kemiat eivät kohtaa”, voi olla suuri syy sille, että nuori ei koe saavansa apua, tai ei edes hae apua. Jopa kolmasosa verkkokyselyyn vastanneista nuorista kertoi jääneensä ilman apua siksi, että luottamus ammattilaiseen puuttui tai kemiat työntekijän kanssa eivät kohdanneet. Nuoret nostivat esiin sen, että ammattilaisten tulisi paremmin huomioida tilanteet, joissa työntekijän vaihtaminen voisi auttaa nuorta.

4. Päihteiden käyttö

Yksittäinen teema, josta on nuorten mielestä vaikea puhua avoimesti, on päihteet. Erityisesti tähän teemaan liittyen nuoret pelkäävät seuraamuksia, jos he puhuvat tilanteestaan avoimesti. Tähän teemaan liittyen myös ammattilaisten avoimuus ja luottamuksen syntyminen olivat avainasemassa avun saamisen kokemukselle. 

5. Nuorten toiveet palveluille

Nuoret toivovat ennen kaikkea, että apua on helposti saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan.  

Erilaiset chat-palvelut nousivat nuorten vastauksissa isona kehittämisen kohteena. Esimerkiksi verkkokyselyyn vastanneista nuorista jopa yli puolet haluaisi asioida chatin välityksellä. Myös digitaalisten kyselyiden ja lomakkeiden toive näkyi nuorten vastauksissa. Nuoret kokevat erilaiset digitaaliset ratkaisut, kuten nettiterapian hyväksi, mutta digitaaliset ratkaisut eivät saa korvata kasvotusten saatavaa palvelua kokonaan. 

Nuorten mielestä koulusta saatava apu ja tuki, kuten kuraattoripalvelut, ovat tärkeä auttamisen muoto. Nuoret kuitenkin toivovat, että apua ja tukea olisi saatavilla myös koulupäivien jälkeen. Erityisesti koulupäivän jälkeen saatavan tuen toiveissa nousi esiin erilaiset chat-palvelut. 

Nuoret kokivat, että mielenterveyteen ja erityisesti päihteisiin liittyvistä pulmista ja haitoista olisi hyvä kertoa esimerkiksi pelillisin keinoin. Nuorten mielestä se ei hyödytä tai opeta mitään, jos aikuiset vain kertovat haitoista. Nuoret kokivat myös, että silloin, kun joutuu ottamaan asioista itse selvää, jäävät ne paremmin mieleen.

Erityisesti työpajoissa nousi esiin se, että palveluita tulisi mainostaa ja markkinoida nuorille suunnatuilla sosiaalisen median kanavilla sekä koulujen ilmoitustauluilla. Nuoret myös toivoivat, että heille kohdennettu markkinointi olisi heidän näköistä. Jo ensimmäisen sekunnin tulee olla kiinnostava, muuten nuori ohittaa mainoksen. 

Takaisin ylös