Siirry sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueen lääkehoitosuunnitelma

Organisaatioissa ja toimintayksiköissä lääkehoito perustuu lääkehoitosuunnitelmaan, joka
on osa terveydenhuoltolaissa säädettyä laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa.
Lääkehoitosuunnitelma on keskeinen osa lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden perehdytystä sekä lääkehoidon laadun ja turvallisuuden varmistamista.

Lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toiminnan kannalta kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin. Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiotasoinen lääkehoitosuunnitelma on ohjausasiakirja, joka määrittelee ja kuvaa koko hyvinvointialueenyhtenäiset lääkehoidon käytännöt.

Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelma

Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelman tärkeimpänä tehtävänä on kuvata toimintayksikön lääkehoidon käytännöt, toimia perehdytyksen työkaluna, ohjata toimintayksikköä itsenäiseen riskienhallinta-ajatteluun ja edistää lääkitysturvallisuuskulttuuria.

Toimintayksikön esihenkilöt ovat vastuussa siitä, että toimintayksikössä on ajantasainen lääkehoitosuunnitelma, jonka mukaiseen työskentelyyn jokainen työntekijä on
perehdytetty. Lääkehoitoon osallistuva työntekijä vastaa siitä, että toimii lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma on oltava

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen

​​​​Lääkehoito-osaaminen muodostuu koulutuksen aikana ja se täydentyy työkokemuksella ja täydennyskoulutuksilla vastaamaan työtehtävissä tarvittavaa lääkehoito-osaamista. Lääkehoidon toteutukseen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa lääkelupaa. Lääkelupa perustuu tutkinnossa hankittuun osaamiseen, mahdolliseen lisäkoulutukseen, täydennyskoulutuksiin sekä osaamisen varmistamiseen. Työntekijän lääkeluvan tulee vastata työtehtävissä tarvittavaa lääkehoito-osaamista.

Jos asiakkaan/potilaan lääkityksen turvaamiseksi ei ole käytettävissä lääkehoidon koulutuksen saanutta ammattihenkilöä, myös muu kuin sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi osallistua lääkehoidon toteutukseen lääkehoidon lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä osaamisen varmistamisen jälkeen.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön lääkehoidon osaamisen näytöt vastanottaa Kymen HVA:n kotisairaala

Takaisin ylös