Siirry sisältöön

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on julkisten palvelujen organisaatio, joka järjestää alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Suomessa on 21 hyvinvointialuetta, jotka muodostuvat pääosin maakuntajaon pohjalta. Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden toiminnan.

Hyvinvointialueuudistus tarvitaan yhdenvertaisten palvelujen varmistamiseksi, kaventamaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitsemään kustannusten kasvua. Tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä peruspalveluihin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä parantaa hoitoon pääsyä. Pelastustoimen osalta tavoitteena on parantaa turvallisuutta, ja varmistaa valtakunnallisesti yhtenäinen ja häiriötön pelastustoimen järjestelmä.

Organisaatio

Kymenlaakson hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaaleilla valittu 59-jäseninen aluevaltuusto ja toimintaa johtaa aluevaltuuston valitsema aluehallitus. Kymenlaakson hyvinvointialueen lautakunnat ovat tarkastuslautakunta, kansalliskielilautakunta, aluevaalilautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, palvelulautakunta ja turvallisuuslautakunta. Lisäksi hyvinvointialueella on henkilöstöjaosto ja yksilöjaosto. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on johtaa hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja johtaa ja kehittää hyvinvointialueen toimintaa aluehallituksen alaisuudessa.

Kymenlaakson hyvinvointialueella on viisi toimialaa: terveyden ja sairaanhoidon palvelut, sosiaalipalvelut, pelastustoimi, konsernipalvelut sekä strategia- ja integraatiopalvelut. Toimialat jakautuvat tulosalueisiin.

Strategia

Hyvinvointialuestrategian tehtävänä on kuvata hyvinvointialueen toiminnan ja kehittämisen painopisteitä tuleville vuosille sekä linjata hyvinvointialueen palvelujen toteutukseen ja kehittämiseen liittyvät tavoitteet.

Hyvinvointialuestrategian osaksi laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia, jossa määritellään, millaisia tavoitteita palvelujen saatavuudelle ja saavutettavuudelle asetetaan, ja miten alueen palveluverkkoa ja lähipalvelujen saatavuutta kehitetään. Pelastustoimen osalta laaditaan palvelutasopäätös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian rinnalle.

Aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen strategian 27.9.2022 vuosille 2023–2025.

Talous

Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja taloussuunnitelma noudattavat hyvinvointialueen strategiaa. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Aluevaltuusto on hyväksynyt 20.12.2022 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025.

Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminnan ja talouden toteutumista käsitellään kuukausittain hyvinvointialueen johtoryhmässä ja hallituksessa. Valtuustolle raportoidaan hyvinvointialueen sitovien talouden ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa; ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan tammi-huhtikuun, toinen tammi-heinäkuun ja kolmas tammi-lokakuun tiedoilla.

Talousjulkaisut

Palveluhinnasto

Tämä palveluhinnasto pitää sisällään terveyden ja sairaanhoidon toimialan sekä sosiaalipalvelujen toimialan tuotteistetut palvelut. Asiakasmaksujen tiedot löytyvät Maksut-sivulta

Hyvinvointialueen ohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallista ohjausta tapahtuu usealla eri tasolla. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Pelastustoimen yleinen johtaminen, ohjaus ja valvonta kuuluvat sisäministeriölle.

Valtio asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen valtakunnalliset strategiset tavoitteet, sekä hyvinvointialueiden talouden strategiset linjaukset. Ministeriöiden ja hyvinvointialueiden välisissä keskusteluissa käydään vuosittain läpi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tilaa alueella ja etsitään yhdessä vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Muodollisen ohjauksen lisäksi valtioneuvosto käy jatkuvaa vuoropuhelua hyvinvointialueiden kanssa. Ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriöiden ja palvelujen järjestäjän väliseen luottamukseen ja jatkuvaan vuoropuheluun. Olennaisena osana on yhteinen tietopohja ja ymmärrys sekä sote-palvelujen, että pelastustoimen tilasta.

Kymenlaakson hyvinvointialue on toteuttanut Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 29§:n 2 momentin mukaisen selvitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta.

Viranhaltijapäätökset, selvitykset ja pöytäkirjat aikaisemmilta vuosilta:

Takaisin ylös