Siirry sisältöön

Osallistu ja vaikuta

Hyvinvointialueen tulee tarjota erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa alueen päätöksentekoon ja toimintaan. Hyvinvointialueen asukkailla, jäsenillä ja asiakkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Tälle sivulle on koottu tietoa siitä, millaisia keinoja Kymenlaaksossa on käytössä osallistumisen tueksi ja miten juuri sinä voit vaikuttaa Kymenlaakson hyvinvointialueen toimintaan. Tule mukaan ja löydä oma tapasi osallistua ja vaikuttaa!

Tunnen olevani mukana toiminnassa, yhteisössä ja minulla on oma ääneni toiminnassa.

Prototyyppi

Demokratia ja asukkaan osallistuminen

Demokratia toimii vain, jos ihmiset luottavat toisiinsa, päätöksentekijöihin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Hyvinvointialueet tuovat mukanaan uusia demokraattisia tapoja vaikuttaa sote- ja pelastuspalveluihin, kun esimerkiksi äänestäminen ja aloiteoikeus laajenevat kunnista myös hyvinvointialueille.

Näitä demokraattisia osallistumisen tapoja, jotka ovat meille jo kunnista tuttuja, kehitetään alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Hyvinvointialueen päätöksenteko

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaaleilla valittu aluevaltuusto ja toimintaa johtaa aluevaltuuston valitsema aluehallitus. Kymenlaakson hyvinvointialueella on 59 aluevaltuutettua. 
Lisäksi hyvinvointialueella toimii lautakuntia ja kuntien vaikuttamistoimielimistä kootut vanhus- ja vammaisneuvosto, sekä nuorisovaltuusto.
 
Hyvinvointialueen toimintaa valtuuston alla johtaa hyvinvointialueen johtaja, jonka alaisuudessa toimii henkilöstö. Hyvinvointialueen toimintaa ohjaa hallintosääntö ja strategia, joihin pääset tutustumaan tarkemmin Päätöksenteko ja hallinto -sivulta.

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia ja niitä voi seurata suorana Kymenlaakson hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia ja niihin pääset tutustumaan alla olevasta linkistä.

Hyvinvointialueen asukkaan ja jäsenen aloiteoikeus

Jos sinulla on ehdotus siitä, miten hyvinvointialuetta voisi kehittää, sinulla on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Hyvinvointialuelain 30 § mukaan hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa.

Vaalit, äänestäminen ja ehdolle asettuminen

Seuraavat aluevaalit pidetään vuonna 2025 kuntavaalien yhteydessä.

Äänioikeus aluevaaleissa

Äänioikeus aluevaaleissa on  Suomen, muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kuuluu kyseiseen hyvinvointialueeseen. 

Äänioikeus aluevaaleissa on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä mainittuna ajankohtana on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Ehdolle asettuminen

Aluevaalien ehdokkaiksi tarvitaan maakunnan eri puolilta sosiaali- ja terveysalan asioita tuntevia ja niistä kiinnostuneita sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat osaavia, tunnettuja ja yhteistyökykyisiä. 

Hyvinvointialueen kansanäänestys

Laki hyvinvointialueesta ja § 31 määrittää hyvinvointialueen kansanäänestyksestä seuraavaa:

 • Aluevaltuusto voi päättää, että hyvinvointialueen toimivaltaan kuuluvasta asiasta toimitetaan hyvinvointialueen alueella neuvoa-antava kansanäänestys.
 • Kaikilla äänestysoikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen.
 • Aloitteen hyvinvointialueen kansanäänestyksestä voi tehdä myös hyvinvointialueen asukas. Aloitteen tekemiseen kansanäänestyksen toimittamisesta tarvitaan vähintään kolme prosenttia 15 vuotta täyttäneistä hyvinvointialueen asukkaista. Tällöin aluevaltuusto tekee päätöksen toteutetaanko kansanäänestys. Aloitetta käsiteltäessä hyvinvointialueen on varattava aloitteen tekijöiden edustajille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto

Aluehallitus asettaa nuorten, ikäihmisten ja vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseksi nuorisovaltuusto, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston.

Kymenlaaksossa vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Tutustu alta tarkemmin vaikuttamistoimielinten työhön.

Kun minulta on ammattilainen kysynyt kuinka voin auttaa sinua. Olen tullut kuulluksi ja kokenut että voin aidosti itse vaikuttaa siihen miten minua autetaan enkä ole vain koneiston armoilla”

Prototyyppi

Toimivat palvelut rakennetaan yhteistyöllä

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyö

Yhteiset asukkaat yhdistävät hyvinvointialueita ja kuntia edelleen, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Jatkamme tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa yhteisten tavoitteiden eteen, joita ovat esimerkiksi asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä demokratian ja osallisuuden edistäminen.

Hyvinvointialueiden tehtävänä on järjestää

 • Terveydenhuolto
 • Sosiaalihuolto
 • Pelastustoimi

Yhteistyötä tehdään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Demokratian ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen
 • Työllisyyden hoito
 • Maahanmuutto ja kotoutumisen edistäminen
 • Turvallisuus ja häiriötilanteisiin varautuminen

Kuntien tehtävänä on järjestää

 • Osaamisen ja kulttuurin edistäminen
 • Elinympäristön kehittäminen
 • Kunnan elinvoiman edistäminen
 • Paikallisen identiteetin ja demokratian edistämisen

Kymenlaakson kuntien osallisuustyö

Järjestöt tarjoavat tukea ja toimintaa

Kymenlaakson alueella toimii aktiivisesti järjestöjä, jotka tarjoavat tukea eri elämäntilanteissa, yllättävissä tapahtumissa ja tuovat arkeen sisältöä.

 • Etsitkö potilasjärjestöä, tietoa sairauteen tai palveluun liittyen?
 • Haluatko löytää merkityksellistä tekemistä, toimia vapaaehtoisena ja auttaa muita?
 • Haluatko löytää arkeen tekemistä tai uuden harrastuksen?

Lähellä.fi on verkkopalvelu, josta löydät Kymenlaakson alueella toimivat järjestöt ja voit tutustua niiden tarjontaan.

Järjestöverkostojen yhteyshenkilöt

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta toimii alueensa järjestöjen virallisena edustajana. Neuvottelukunnan tavoitteena on turvata alueensa järjestöjen toimintaedellytykset sekä tukea kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia niin valmistelussa kuin toiminnan toteutuksessa.

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Taide ja kulttuuri ymmärretään osana hyvää elämänlaatua. Jokainen ihminen on jollain tavalla kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva riippumatta iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan. Omat kulttuuriharrastukset, taiteen kokeminen, kulttuurihyvinvointipalvelut, yhteisöllinen taidetoiminta, taideterapia – kaikki ne ovat kulttuurihyvinvoinnin eri askelmia.

OLKA-toiminta, koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa

Kymenlaaksossa OLKA-toimintaa toteuttavat Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry sekä Kymenlaakson hyvinvointialue. OLKA-pisteet perustetaan Kotkaan Kymenlaakson keskussairaalaan ja Kouvolaan Ratamokeskukseen vuoden 2023 aikana.

Olka-Toiminnan tavoitteena on

 • tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa
 • antaa vapaaehtoisille mahdollisuus auttaa, saada uusia ystäviä ja hyvän tekemisen myötä hyvinvointia myös itselleen
 • antaa sairaalan työntekijöille tietoa yhdistysten palveluista
 • tarjota yhdistyksille tapa toimia sairaalassa lähellä potilasta

Käy alla olevasta linkistä tutustumassa tarkemmin OLKA-toimintaan Kymenlaaksossa ja OLKA-pisteiden ohjelmaan. Ohjelmasta näet myös milloin OLKA-vapaaehtoiset ovat apunasi.

Kokemusasiantuntijat

Kymenlaakson hyvinvointialueella toimii koulutettuja kokemusasiantuntijoita mm. tukihenkilöinä ja vertaisohjaajina.

Kokemusasiantuntija ja kokemustoimija ovat henkilöitä, joilla on kokemus sairaudesta, palvelun käytöstä tai läheisen sairaudesta. Tätä tietoa kutsutaan kokemustiedoksi. Kokemusasiantuntijat ja kokemustoimijat tietävät mikä heitä on tukenut toipumisessa ja he haluavat jakaa oman tarinansa ja vaikuttaa ympäristöönsä esimerkiksi osallistumalla palveluiden kehittämiseen tai testaamalla uusien palveluiden saavutettavuutta.

Lue lisää kokemusasiantuntijoista ja kokemustoimijoista Kokemusasiantuntijat -sivulta.

Digituki

Mikäli tarvitset apua Kymenlaakson hyvinvointialueen digipalveluiden käytössä, olethan yhteydessä suoraan kyseiseen palveluun.

Apua arjen digihaasteisiin

Kymenlaaksossa toimii digituki -palveluverkosto, jonka kautta voit löytää apua arjen digiongelmiin paikkakunnittain. Sivusto yhdistää eri toimijat Kymenlaakson alueella.

Voin vaikuttaa itseäni ja läheistäni koskeviin ratkaisuihin, meitä kuunnellaan ja toivomuksemme toteutetaan niin hyvin kuin se on mahdollista.

Prototyyppi

Mitä osallisuus on?

Osallisuus tarkoittaa yksilön oikeutta tulla kuulluksi ja nähdyksi, mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja kuulua itselleen tärkeisiin yhteisöihin. On tärkeää, että yksilö voi halutessaan vaikuttaa näihin yhteisöihin sekä yhteiskunnallisiin päätöksiin. Tätä varten tarvitaan tietoa omaan elämään vaikuttavista asioista ja erilaisia tapoja vaikuttaa.   

Osallisuus on vahvasti yhteydessä hyvinvointiin. Puhuttaessa osallisuudesta, osallisuuden kokemus on tärkeässä osassa. Tunne siitä, että on osallinen syntyy jokaisen henkilökohtaisesta kokemuksesta eikä sitä voi määritellä ulkoapäin. Koetko sinä osallisuutta?

Tutkimusten mukaan matalalla osallisuuden kokemuksella on yhteyttä yksinäisyyteen, huonoksi koettuun työkykyyn tai työttömyyteen ja syrjäytymiseen. Osallisuuden kokemus luo hyvinvointia, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiinsa. Osallisuuden kokemusta edistämällä voidaan vähentää eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tutkinut osallisuutta ja määrittelee sen seuraavasti:

Osallisuus hyvinvointialueella

Osallisuus hyvinvointialueella on laaja kysymys. Osallisuutta voidaan katsoa demokraattisesti asukkaiden näkökulmasta, palveluiden osalta asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta tai henkilöstön näkökulmasta. Lisäksi Kunnat ja erilaiset sidosryhmät, kuten alueella toimivat järjestöt ovat tärkeässä osassa osallisuutta rakentamassa.

Osallisuus näkyy Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiassa arvoissa, tavoitteissa ja palvelulupauksessakin. Kymenlaakson hyvinvointialueen toimintaa ohjaavat arvot ovat

 • Ihmisläheinen
  Hyvinvointisi, terveytesi ja turvallisuutesi on meille tärkeitä. olet sitten Kymenlaakson asukas tai hyvinvointialueen ammattilainen, kohtaamme sinut – ihminen ihmisenä.
 • Luotettava
  Jatkuvan uudistumisen kulttuuri ohjaa toimintamme suunnittelua, päätöksentekoa ja toimeenpanoa. Teemme rohkeita valintoja, jotka vievät hyvinvointialuetta kohti yhteistä tavoitetilaa.
 • Uudistuva
  Kymenlaaksossa apu on lähellä aina, kun sitä tarvitset. Voit laskea meidän varaan ja luottaa siihen, että hoidamme asiasi.
 • Osallistava
  Rakennamme hyvinvoivaa ja turvallista Kymenlaaksoa yhdessä. Toimimme vuorovaikutuksessa toistemme ja alueen asukkaiden kanssa. Lisäksi vaalimme yhteistyötä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaan voit tutustua tarkemmin alla olevan linkin kautta.

Mitä osallisuus käytännössä tarkoittaa hyvinvointialueella?

Osallisuusohjelma

Kymenlaakson hyvinvointialueen ensimmäinen osallisuusohjelma on valmis ja se on hyväksytty aluevaltuuston kokouksessa 20.6.2023.

Osallisuusohjelman rakentamiseen ovat osallistuneet mm. Kymenlaakson asukkaista Prototyypit sekä eri asiakasryhmiin kuuluvat asukkaat. Lisäksi ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet Kymenlaakson kunnat, järjestöt, aluevaltuutetut, kokemusasiantuntijat, sekä osa hyvinvointialueen henkilöstöstä.

Osallisuuden sanastoa

Aloiteosallisuus tarkoittaa itselle tai yhteisölle tärkeiden asioiden nostamista päätöksenteon valmisteluun. Esimerkiksi hyvinvointialoitteen tekeminen tai osallistuva budjetointi.

Arviointiosallisuus on päätösten ja toiminnan arviointia tulevan suunnittelun pohjaksi. Osallistuminen voi olla esimerkiksi palautteen antamista.

Asiakasosallisuudella tarkoitetaan henkilöiden, asiakkaiden ja asiakasryhmien mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakkaita voivat olla sekä todelliset että mahdolliset asiakkaat, jotka muodostavat palvelunantajan asiakaskunnan.  

Asiakkaan osallisuudella omassa palvelussa tarkoitetaan palveluja käyttävän henkilön oikeuttaa tulla kuulluksi, saada tietoa ja sopia palveluistaan yhteisymmärryksessä ammattihenkilöstön kanssa. 

Asukasosallisuudella tarkoitetaan alueen asukkaan oikeutta osallistua ja vaikuttaa alueensa päätöksentekoon ja palveluihin. Asukkaalla on oikeus saada tietoa vaikuttamismahdollisuuksistaan ja siitä, mihin päätöksiin ja toimenpiteisiin osallistuminen johtaa.

Demokratia eli kansanvalta tarkoittaa, että Suomessa valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa eduskunta. Hyvinvointialueella kansaa edustaa valleilla valittu aluevaltuusto. Päätöksenteon on oltava avointa ja kansalaisilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon.

Henkilöstön osallisuudella tarkoitetaan, että henkilöstö on mukana työn ja työyhteisön kehittämisessä. Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, kouluttautua ja hyödyntää omia vahvuuksia työssään.

Päätöksenteko-osallisuus tai päätösosallisuus tarkoittaa suoraa tai epäsuoraa osallistumista päätöksen muodostamiseen. Esimerkiksi mielenosoitus, osallistuva budjetointi, luottamustehtävät, hyvinvointialoitteen tekemistä, äänestämistä aluevaaleissa, vaikuttamistoimielinten toimintaa, ja muuta päätöksentekoon vaikuttavaa toimintaa.

Suunnittelu-osallisuus tarkoittaa asioiden valmisteluun liittyvää vuorovaikutusta. Esimerkiksi vaikuttamistoimielimet ottavat kantaa päätökseen tulevissa asioissa, tai palveluita arvioidaan ja annetaan palautetta, järjestetään asukas- ja asiakasraateja sekä erilaisia yhteiskehittämisen muotoja ja asiakkaiden kuulemista.

Tieto-osallisuus tarkoittaa tiedon oikea-aikaista saamista ja tuottamista asioiden valmisteluun. Esimerkiksi päätöksenteon avoimuutta, saavutettavaa viestintää, asiakaspalvelua ja selkeitä internetsivuja.

Toiminta-osallisuus tarkoittaa asukkaiden osallistumista palveluiden tuottamiseen. Esimerkiksi toiminta-avustuksien myöntämistä järjestöille ja ryhmille, erilaisten tempauksien järjestämistä, tai niihin osallistumista, hankkeita, avoimia kohtaamispaikkoja ja yhteisöllisiä tiloja sekä vapaaehtoistoimintaa.

Sanastoa kerätty mm. Sitran demokratia ja osallisuus -materiaaleista ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Osallisuus -materiaaleista.

Osallisuus on aktiivista toimijuutta elämän osa-alueilla. Olen asioissa osallinen, en tekemisen kohde.

Prototyyppi

Osallistu hyvinvointialueen kehittämiseen

Kehitämme jatkuvasti sosiaali- terveys- ja pelastuspalveluitamme vastaamaan asukkaiden ja asiakkaidemme tarpeita. Kehittäminen tapahtuu niin isojen valtakunnallisten hankkeiden avulla, kuin jokapäiväisessä asiakastyössä havaittujen tarpeiden kautta. Kehittämishankkeet, Prototyypit ja erilaiset asiakaspalautteen muodot, sekä asiakastyytyväisyyskyselyt ovat meille tärkeitä tapoja kerätä tietoa erilaisten palveluiden toimivuudesta, saavutettavuudesta sekä kehitystarpeista.

Kehittäminen

Kehittämistyössä asiakkaiden ääni on tärkeä. Asiakkaat ja työntekijät ovat mukana Kymenlaakson hyvinvointialueen kehittämistyössä. Lue lisää kehittämistyöstä alla olevan linkin takaa.

Prototyypit – online-yhteisö tukemassa kehittämistä

Prototyypit on online-yhteisö joka auttaa mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Yhteisössä toimii kymenlaaksolaisia ihmisiä – ihan tavallisia tyyppejä –, jotka osallistuvat erilaisten tehtävien kautta kehittämään Kymenlaakson hyvinvointialueen toimintaa. Prototyypit on toiminut vuodesta 2019. Prototyyppien työskentely yhteisössä on ollut aktiivista ja keskusteluista on saatu arvokkaita näkemyksiä. 

Prototyypit ovat myös osallistuneet osallisuusohjelman kehittämiseen ja tällä sivulla sinisissä laatikoissa näkyvät lainaukset ovat Prototyyppien pohdintoja siitä mitä osallisuus heille tarkoittaa.

Lue lisää Prototyyppien omilta sivuilta.

Asiakaspalaute ja asiakaskokemus

Annettu palaute auttaa meitä kehittämään palveluitamme. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun eri palveluista saatua tietoa ja toimintamalleja voidaan täydentää asiakkaiden ja potilaiden kokemuksilla. Siksi palautteesi on meille tärkeää.

Anna meille palautetta ja lue lisää palaute ja asiakaskokemus -sivuilta.

Minulla pitäisi olla riittävästi tietoja, taitoja ja tärkeää on myös, että ympäristöni, jossa elän ja toimin, on ymmärrettävää ja jotenkin ennakoitavaa. Tällöin voisin myös hallita jossain määrin sitä.

Prototyyppi

Seuraa meitä somessa!

Seuraamalla meitä somessa saat ensimmäisten joukossa tärkeät uutiset ja pääset kurkkaamaan eri palvelujemme ja ammattilaistemme arkeen. Täältä löydät Kymenlaakson hyvinvointialueen viralliset sometilit:

Tämän lisäksi löydät useita eri palveluitamme ja ammattilaisiamme eri sosiaalisen median palveluista. Voit tutustua tarkemmin juuri sinua kiinnostavien palveluiden ammattilaistemme arkeen hakusanalla Kymenhva.

Lisätietoja

Tuija Kivikko

osallisuuskoordinaattori

tuija.kivikko@kymenhva.fi

040 624 2064

Takaisin ylös